Bài tập toán 6 : Quy đồng mẫu nhiều phân số

  • 661 lượt xem

  • 24 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 13:

Tìm các phân số mà tử và mẫu đều là các số tự nhiên khác 0 có một chữ số, tử kém mẫu 3 đơn vị và có:

a) BC của các tử là 210

b) BC của các mẫu là 210.

c) BC của các tử và các mẫu là 210.

Xem đáp án »

Các phân số mà tử và mẫu đều là các số tự nhiên khác 0 có một chữ số, tử kém mẫu 3 đơn vị là: 14;25;36;47;58;69

a) 210 là BC của các tử 1, 2, 3, 5, 6. Các phân số phải tìm là : 14;25;26;58;69.

b) 210 là BC của các mẫu  5, 6, 7. Các phân số phải tìm là : 25  ;36  ;47.

c) 210 là BC của các tử và mẫu 2 và  5, 3 và 6. Các phân số phải tìm là : 25;36.


Câu 14:

Điền vào chỗ trống: Muốn quy đồng mẫu số nhiều phân số có mẫu số dương ta làm như sau:

- Bước 1: Tìm bội chung của các mẫu (thường là…….) để tìm mẫu chung.

- Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách ………………)

- Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với………………..tương ứng.

Xem đáp án »

Điền vào chỗ trống: Muốn quy đồng mẫu số nhiều phân số có mẫu số dương ta làm như sau:

- Bước 1: Tìm bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để tìm mẫu chung.

-Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách lấy mẫu chung chia cho mẫu)

-Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với nhân tử  phụ tương ứng.


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận