Bài tập tự luận Toán 6 Bài 14 (có đáp án): Tìm giá trị phân số của một số cho trước

  • 719 lượt xem

  • 16 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 7:

Tính nhanh

a) 65% của 20.

b) 43% của 100.

Xem đáp án »

a) 65% của 20 cũng bằng 20% của 65, tức là bằng 65·20100=65·15=13.

b) 43% của 100 cũng bằng 100% của 43, tức là bằng 43.


Câu 8:

Một lớp học có 35 học sinh trong đó có 60% số học sinh là nữ. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh nam?

Xem đáp án »

Số học sinh nữ trong lớp là

35·60100=20 (học sinh)

Số học sinh nam trong lớp là

35 − 20 = 15 (học sinh)


Câu 9:

Một ô tô chạy 150 km trong 3 giờ. Giờ đầu xe chạy được 13 quãng đường. Giờ thứ hai xe chạy được 1120 quãng đường còn lại. Tính quãng đường xe chạy trong giờ thứ ba

Xem đáp án »

Quãng đường xe chạy trong giờ đầu là

150 · 13  = 50 (km).

Quãng đường còn lại là

150 − 50 = 100 (km).

Quãng đường xe chạy trong giờ thứ hai là

100 · 1120  = 55 (km).

Quãng đường xe chạy trong giờ thứ ba là

100 − 55 = 45 (km)


Câu 10:

Một ô tô chạy suốt quãng đường AB dài 300 km. Trong 25 quãng đường đầu xe chạy với vận tốc 60 km/h. Quãng đường còn lại xe chạy với vận tốc 45 km/h. Tính thời gian xe chạy cả quãng đường AB.

Xem đáp án »

Quãng đường xe chạy với vận tốc 60 km/h là

300 · 25 = 120 (km).

Thời gian xe chạy quãng đường này là

120 : 60 = 2 (giờ).

Quãng đường xe chạy với vận tốc 45 km/h là

300 − 120 = 180 (km).

Thời gian xe chạy trên quãng đường này là

180 : 45 = 4 (giờ).

Thời gian xe chạy cả quãng đường AB là

2 + 4 = 6 (giờ).


Câu 11:

Một người mang đi bán 60 quả trứng. Người thứ nhất mua 415 số trứng. Người thứ hai mua số trứng bằng 54 số trứng người thứ nhất đã mua. Tính số trứng còn lại.

Xem đáp án »

Số trứng người thứ nhất đã mua là

60 · 415  = 16 (quả).

Số trứng người thứ hai đã mua là

16 · 54 = 20 (quả).

Số trứng còn lại là

60 − (16 + 20) = 24 (quả).


Câu 16:

Một xe máy chạy 120 km trong 3 giờ. Giờ đầu xe chạy được 13 quãng đường. Quãng đường xe chạy trong giờ thứ hai hơn quãng đường xe chạy trong giờ thứ ba là 10 km. Tính quãng đường xe chạy trong giờ thứ ba.

Xem đáp án »

Quãng đường xe chạy trong giờ đầu là

120 · 13 = 40 (km).

Quãng đường xe chạy trong hai giờ sau là

120 − 40 = 80 (km).

Quãng đường xe chạy trong giờ thứ ba là

(80 − 10) : 2 = 35 (km)


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận