Bài tập tự luận Toán 6 Bài 15 (có đáp án): Tìm một số biết giá trị một phân số của nó

  • 670 lượt xem

  • 18 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Tìm một số biết 49 của nó bằng 20.

Xem đáp án »

49 của một số bằng 20 nên số đó là 20 : 49 = 45.


Câu 2:

Tìm một số biết 145% của nó bằng 81.

Xem đáp án »

145% của một số bằng 81 nên số đó là

81 :  145100 = 55,86.


Câu 4:

Tìm một số biết rằng 56 của số đó bằng 38 của 120.

Xem đáp án »

38 của 120 là

120 · 38 = 45.

56 của một số bằng 45 thì số đó là

45 : 56 = 54.


Câu 5:

Biết 35 của một số bằng 45. Hỏi 23 của số đó là bao nhiêu?

Xem đáp án »

35 của một số bằng 45 thì số đó là

45 : 35 = 75.

Do đó 23 của số trên là

75 · 23 = 50.


Câu 6:

Một kho gạo, sau khi xuất ra 715 số gạo thì trong kho còn lại 480 tấn. Tính số gạo trong kho lúc đầu.

Xem đáp án »

Phân số chỉ số gạo còn lại là

1 − 715 = 815 (số gạo lúc đầu).

815 số gạo lúc đầu là 480 tấn. Do đó số gạo lúc đầu trong kho là

480 :  = 900 (tấn)


Câu 7:

Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài là 60 m và bằng 54 chiều rộng. Tính diện tích khu đất đó.

Xem đáp án »

54 chiều rộng bằng 60m, do đó chiều rộng của khu đất là

60 : 54 = 48 (m).

Diện tích khu đất là

60 · 48 = 2880 (m2)


Câu 8:

Khối lượng gạo bằng 78% khối lượng thóc đem xay xát. Tính số thóc đem xay xát để được 195 tấn gạo.

Xem đáp án »

78% khối lượng thóc đem xay xát là 195 tấn gạo.

Vậy số thóc đem xay xát là

195 : 78100 = 250 (tấn).


Câu 9:

Biết 34 quả dưa cộng với 0,3 kg thì được 6 kg. Tính khối lượng cả quả dưa.

Xem đáp án »

Khối lượng của 34 quả dưa là

6 − 0,3 = 5,7 (kg).

Khối lượng của quả dưa là

5,7 : 34 = 7,6 (kg).


Câu 10:

Một người mang đi bán một rổ trứng. Sau khi bán được 56 số trứng và 1 quả thì số trứng còn lại là 4 quả. Tính số trứng mang đi bán.

Xem đáp án »

Nếu chỉ bán 56 số trứng thì phân số chỉ số trứng còn lại là

1− 56 = 16 (số trứng).

16 số trứng có giá trị là

1 + 4 = 5 (quả).

Do đó số trứng mang đi bán là

5 : 56 = 30 (quả).


Câu 12:

Một học sinh đọc một quyển sách trong ba ngày. Ngày đầu đọc được 415 số trang. Ngày thứ hai đọc được 25 số trang. Ngày thứ ba đọc nốt 80 trang còn lại. Tính số trang sách đọc trong ngày đầu, số trang sách đọc trong ngày thứ hai.

Xem đáp án »

Phân số chỉ số trang sách đọc trong ngày thứ ba là

1 −  415+25 = 13 (số trang).

13 số trang là 80 trang.

Vậy số trang của cả quyển sách là

80 : 13 = 240 (trang).

Số trang đọc ngày đầu là

240 · 415 = 64 (trang).

Số trang đọc ngày thứ hai là

240 · 25 = 96 (trang).


Câu 13:

Ba đám ruộng thu hoạch được một số thóc. Số thóc thu hoạch ở đám thứ nhất chiếm 25 tổng số thóc. Số thóc thu hoạch ở đám thứ hai bằng 49 số thóc còn lại. Riêng đám thứ ba thu hoạch được 10 tấn. Hãy tính

1. Tổng số thóc thu hoạch được ở cả ba đám ruộng.

2. Số thóc thu hoạch được ở đám thứ nhất và đám thứ hai.

Xem đáp án »

1. Phân số chỉ số thóc thu hoạch ở đám thứ hai và thứ ba là

1 −  25 = 35 (tổng số thóc).

Phân số chỉ số thóc thu hoạch ở đám thứ hai là

35 . 49 = 415 (tổng số thóc).

Phân số chỉ số thóc thu hoạch ở đám thứ ba là

35 − 415 = 13 (tổng số thóc).

Vậy số thóc thu hoạch ở cả ba đám là

10 : 13 = 30 (tấn).

2. Số thóc thu hoạch ở đám thứ nhất là

30 · 25 = 12 (tấn).

Số thóc thu hoạch ở đám thứ hai là

30 − (12 + 10) = 8 (tấn).


Câu 14:

Tìm một số biết

1. 913 của nó bằng −117.

2. 24% của nó bằng 36.

Xem đáp án »

1. 913 của một số bằng −117 nên số đó là

−117 : 913 = −169.

2. 24% của một số bằng 36 nên số đó là

36 : 24100 = 150.


Câu 15:

Biết 12 của một số lớn hớn 13 của nó là 10. Tính số đó.

Xem đáp án »

Ta có 10 là giá trị của 12 − 13 = 16 (số đã cho).

Vậy số đã cho là

10 : 16 = 60.


Câu 16:

Biết rằng 35 số công nhân trong xưởng là nữ, còn lại là 30 công nhân nam. Tính số công nhân của phân xưởng đó.

Xem đáp án »

Phân số chỉ số công nhân nam là

1 − 35 = 25 (số công nhân).

Số công nhân của phân xưởng là

30 : 25 = 75 (công nhân).


Câu 17:

Một của hàng bán gạo trong ba ngày. Ngày đầu bán được 14 số gạo. Ngày thứ hai bán được 49 số gạo còn lại. Ngày thứ ba bán nốt 20 tấn. Tính tổng số gạo mà cửa hàng đã bán.

Xem đáp án »

Phân số chỉ số gạo bán trong ngày thứ hai là

114.49=13 (tổng số gạo).

Phân số chỉ số gạo bán trong ngày thứ ba là

114+13=512 (tổng số gạo).

Tổng số gạo bán trong ba ngày là

20 : 512  = 48 (tấn).


Câu 18:

Ba người góp vốn mở một công ty. Người thứ nhất góp một số tiền bằng 12 số tiền mà hai người kia góp. Người thứ hai góp 13 số tiền mà hai người kia góp. Người thứ ba góp đúng 10 tỉ đồng. Tính số tiền góp của người thứ nhất và người thứ hai.

Xem đáp án »

Người thứ nhất góp 12 tổng số vốn.

Người thứ hai góp 14 tổng số vốn.

Phân số chỉ số vốn người thứ ba góp là

114+13 = 512 (tổng số vốn).

Tổng số vốn mà ba người đã góp là

10 : 512 = 24 (tỉ đồng).

Số vốn người thứ nhất đã góp là

24 · 13 = 8 (tỉ đồng).

Số vốn người thứ hai đã góp là

24 · 14 = 6 (tỉ đồng).


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận