Dạng 1: Nhận biết ba điểm thẳng hàng, điểm nằm giữa, nằm khác phía, nằm cùng phía

  • 798 lượt xem

  • 2 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho hình vẽ sau. Nêu những bộ ba điểm thẳng hàng

Xem đáp án »

Những bộ ba điểm thẳng hàng là

- A, M, B thẳng hàng

- A, C, P thẳng hàng

- M, N, P thẳng hàng

- B, N, C thẳng hàng


Câu 2:

Cho hình sau. Có bao nhiêu bộ ba điểm thẳng hàng?

Xem đáp án »

Các bộ ba điểm thẳng hàng là (A; B; C); (M; B; N); (M; B; P); (B, N, P); (M, N, P). Vậy có 5 bộ ba điểm thẳng hàng


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận