Bài tập tự luận Toán 6 Bài 2 (có đáp án): Tập hợp các số nguyên

  • 749 lượt xem

  • 13 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 4:

Trong hình dưới đây mỗi điểm E, F, G, H nằm trên trục số biểu diễn số nào?

Xem đáp án »

Điểm G biểu diễn số −2;

Điểm E biểu diễn số −3;     

Điểm H biểu diễn số −5;

Điểm F biểu diễn số +3.


Câu 5:

Đọc những điều ghi sau đây và cho biết điều đó đúng hay sai

5;5;n

Xem đáp án »

-5 đọc là: −5 là số nguyên (đúng).

5 đọc là: −5 là số tự nhiên (sai).

n đọc là: Tập hợp các số tự nhiên là tập hợp con của tập hợp các số nguyên (đúng).


Câu 8:

Tìm số đối của các số sau: 7; −11; 0; −(−5).

Xem đáp án »

Số đối của 7 là −7.

Số đối của −11 là 11.

Số đối của 0 là 0.

Ta có −(−5) = 5 nên số đối của −(−5) là −5.


Câu 10:

Biểu diễn các số nguyên sau trên trục số −4; −1; 1; 3.

Xem đáp án »

Xem hình dưới

Các điểm A, B, C, D lần lượt biểu diễn các số −4; −1; 1; 3 trên trục số.


Câu 11:

Ghi các số nguyên nằm giữa các số các số −3 và 2 trên trục số.

Xem đáp án »

Xem hình dưới

Các số nguyên nằm giữa −3 và 2 trên trục số là −2; −1; 0; 1


Câu 12:

Vẽ một trục số và cho biết những điểm nào cách điểm 0 hai đơn vị

Xem đáp án »

Có hai điểm A, B biểu diễn các số −2 và 2 cách gốc 2 đơn vị.


Câu 13:

Tìm số đối của các số sau: 0; −3; 5; −2; 4

Xem đáp án »

Số đối của các số 0; −3; 5; −2; 4 lần lươt là 0; 3; −5; 2; −4


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận