ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Vấn đề thuộc lĩnh vực hóa học - Cân bằng hóa học

  • 1329 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho cân bằng hóa học: H2 (k) + I2 (k) ⇆ 2HI (k) (∆H >0)

Cân bằng không bị chuyển dịch khi:

Xem đáp án

Trả lời:

- Giảm nồng độ HI: làm cân bằng chuyển dịch sang chiều tăng nồng độ của HI (chiều thuận).

- Tăng nồng độ H2: làm cân bằng chuyển dịch theo chiều giảm nồng độ của H2 (chiều thuận).

- Tăng nhiệt độ của hệ: cân bằng chuyển dịch theo chiều giảm nhiệt độ của hệ (chiều thuận – chiều phản ứng thu nhiệt).

- Giảm áp suất chung của hệ: cân bằng phản ứng không bị chuyển dịch vì tổng số mol khí hai vế bằng nhau.

=>Cân bằng không bị chuyển dịch khi giảm áp suất chung của hệ.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Hệ cân bằng sau được thực hiện trong bình kín:

2SO2 (k) + O2 (k) ⇆⇆ 2SO3 (k) (∆H < 0)

Yếu tố nào sau đây không làm nồng độ các chất trong hệ cân bằng biến đổi?

Xem đáp án

Trả lời:

Các yếu tố làm nồng độ các chất trong hệ cân bằng biến đổi (làm cân bằng chuyển dịch) :

- Nhiệt độ : vì phản ứng có ∆H < 0 (phản ứng tỏa nhiệt) =>cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi giảm nhiệt độ và ngược lại

- Áp suất : tổng số mol khí sau phản ứng giảm =>cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng áp suất chung của hệ và ngược lại.

- Biến đổi thể tích của phản ứng (thay đổi nồng độ của các chất trong phản ứng).

→ Chất xúc tác không ảnh hưởng đến chuyển dịch cân bằng.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Sự phá vỡ cân bằng cũ để chuyển sang một cân bằng mới do các yếu tố bên ngoài tác động được gọi là

Xem đáp án

Trả lời:

Sự phá vỡ cân bằng cũ để chuyển sang một cân bằng mới do các yếu tố bên ngoài tác động được gọi là sự chuyển dịch cân bằng.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Yếu tố nào sau đây không gây ra sự chuyển dịch cân bằng của phản ứng thuận nghịch nói chung ?

Xem đáp án

Trả lời:

Các yếu tố gây ra sự chuyển dịch cân bằng của phản ứng thuận nghịch nói chung là: nhiệt độ, áp suất và nồng độ.

Yếu tố xúc tác không làm cân bằng chuyển dịch.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Cho phản ứng ở trạng thái cân bằng : H2(k) +  I2(k) ⇄ 2HI(k); ∆H < 0.

Cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều thuận khi

Xem đáp án

Trả lời:

- Xét A: Khi giảm nồng độ H2 cân bằng chuyển dịch theo chiều chống lại sự giảm đó, tức là theo chiều nghịch.

- Xét B: Khi tăng nồng độ HI, cân bằng chuyển dịch theo chiều chống lại sự tăng đó, tức là chiều nghịch.

- Xét C: Vì ∆H < 0 nên phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt. Khi giảm nhiệt độ, cân bằng chuyển dịch theo chiều phản ứng tỏa nhiệt, tức là phản ứng thuận.

- Xét D: Do số phân tử khí ở 2 vế bằng nhau nên áp suất không ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cân bằng hóa học.

Đáp án cần chọn là: C


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

11 tháng trước

Fuijsaki Amy

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Ngọc
13:45 - 05/06/2022

Hok thấy chữ .hi