Con lắc đơn

  • 720 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Chu kỳ dao động nhỏ của con lắc đơn phụ thuộc vào:

Xem đáp án

Ta có chu kì dao động của con lắc đơn: T=2πlg

=> Chu kì dao động của con lắc đơn phụ thuộc vào chiều dài con lắc đơn (l) và gia tốc trọng trường (g)

Ta có, tỉ số trọng lượng và khối lượng của con lắc là:

Pm=mgm=g

A, B, D - loại

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Tại một nơi  xác định, hai con lắc đơn có độ dài l1 và l2, dao động điều hoà với tần số tương ứng f1 và f2. Tỉ số f1f2 bằng:

Xem đáp án

+ Tần số dao động của con lắc đơn có chiều dài l1:

f1=12πgl1

+ Tần số dao động của con lắc đơn có chiều dài l2:

f2=12πgl2

f1f2=l2l1

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Tại cùng một nơi trên Trái Đất, con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa với chu kì 2s, con lắc đơn có chiều dài 2l dao động điều hòa với chu kì:

Xem đáp án

Ta có:

+ Chu kì dao động của con lắc đơn có chiều dài l:

T1=2πlg

+ Chu kì dao động của con lắc đơn có chiều dài 2l:

T2=2π2lg=2T1=22s

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Con lắc đơn có chiều dài dây treo là l = 1 m thực hiện 10 dao động mất 20s. Lấyπ=3,14. Gia tốc trọng trường tại nơi đặt con lắc là:

Xem đáp án

Ta có:

+ Chu kì dao động của con lắc:

T=ΔtN=2010=2s

Mặt khác, ta có:

T=2πlgg=4π2lT2=4π2.122=π29,869m/s2

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận