Dấu hiệu chia hết cho 2 và 5 có lời giải chi tiết

  • 660 lượt xem

  • 36 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Số nào chia hết cho 2 và 5?

Xem đáp án »

Số chia hết cho 2 và 5 là các số có tận cùng là 0. Trong tập hợp  có số 50 có tận cùng là 0. Vậy số chia hết cho 2 và 5là 50


Câu 2:

Dãy số nào chia hết cho 2 và 5 A.13, 44, 76 B. 40, 57, 99 C.70, 25, 160 D. 40, 80, 100

Xem đáp án »

Xét thấy : 40, 80, 100 có chữ số tận cùng là 0  nên 40, 80, 100 là dãy số chia hết cho 2 và 5. Vậy chọn D.


Câu 3:

Số nào không chia hết cho 5 và 2 A.100 B.215 C.320 D.790

Xem đáp án »

Ta thấy 215 có chữ số tận cùng là 5, khác chữ số 0 . 215 là số không chia hết cho 2 và 5


Câu 4:

Số nào chia hết cho 10 A.33 B.45 C.130 D. 447

Xem đáp án »

Chọn C. Lời giải chi tiết: Xét thấy số chia hết cho 10 phải là số chia hết cho 2 và 5(do  ). Vậy số chia hết cho 10 có chữ số tận cùng là 0 nên 130 là số chia hết cho 10


Câu 5:

Tìm chữ số thích hợp để điền vào chỗ ... để số 28...  chia hết cho 5 và 2. A. 0 B. 2 C. 5       D. Cả A và C

Xem đáp án »

Chọn A

Lời giải chi tiết: Số chia hết cho 5 và 2 là số có tận cùng là 0 . Mà  là chữ số tận cùng của 28...  nên ... có thể là 0  để 28... chia hết cho 5. Ta được số 280


Câu 7:

c 1abc¯=n  . Trong đó: n chia hết cho 2 và a, b, c4, 6, 9 và năm trước đó thì chia hết cho 5, b chia hết cho 2.

Xem đáp án »

Sơ đồ con đường

Số chia hết cho 2 là số chẵn. Số chia hết cho 5 có chữ số tận cùng là 0 và 5. Dựa vào đề bài để xét các giá trị của a, b, c

n chia hết cho 2 nên c4, 6

Năm trước đấy chia hết cho 5 nên nó có đuôi là 0 hoặc 5. Vậy c=6 . Suy ra  b=4. Năm máy tính ra đời là 1946


Câu 8:

Không thực hiện phép chia hãy tìm số dư của các số 759; 943; 201 sau khi chia cho 2, chia cho 5.

Xem đáp án »

Ta thấy: +)759 có   nên 759 chia 2 dư 1 và   nên 759 chia 5 dư 4. +)943 có   nên 943 chia 2 dư 1 và   nên 943 chia 5 dư 3. +)201 có   nên 201 chia 2 dư 1 và chia 5 dư 1.


Câu 9:

Dãy số nào chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5 A. 12; 44; 56   B. 10, 36, 55 C. 75, 94, 123   D. 20, 100, 50

Xem đáp án »

Đáp án A

Số chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5 là các số có tận cùng là 2;4;6;8. Nhận thấy 12;44;56 là các số có tận cùng là 2;4;6. Vậy 12;44;56 chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5


Câu 12:

Số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5 là

Xem đáp án »

Gọi số tự nhiên cần tìm là abc¯(ab, bc, a0). Số cần tìm là số tự nhiên nhỏ nhất nên các chữ số ta xét cũng từ số nhỏ nhất trong tập số. Do số cần tìm chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5 nên số có chữ số tận cùng là các số chẵn khác 0. Vậy Ta được số 102.


Câu 13:

Số tự nhiên nhỏ nhất chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5 là

Xem đáp án »

Số tự nhiên nhỏ nhất là 0 và 0 chia hết cho 2 và 5. Ta xét lần lượt các số tăng dần 1 đơn vị và 2 là số thỏa mãn.


Câu 14:

Tìm điều kiện của x để (22+14+x) chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5.

Xem đáp án »

Ta thấy: 222, 142 và 22;14 không chia hết cho5. Để  chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5 nên  là số chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5. Vậy  là số có tận cùng là các chữ số chẵn khác 0


Câu 15:

Dãy số nào chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 A. 12, 44;56 B. 15,35,55 C. 75,94,12 D. 20, 100, 50

Xem đáp án »

Đáp án A

Số chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 là các số có tận cùng là 5. Nhận thấy 15,35,55 là các số có tận cùng là 5. Vậy 15,35,55 chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2.


Câu 16:

Cho các số: 2141; 954; 235;3050;984; 648. Số nào chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2?

Xem đáp án »

Số chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2 thì có chữ số tận  cùng là 0 nên số thỏa mãn là: 235


Câu 17:

Dấu * có thể là số nào để số 78*¯  chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2. A. 2, 4, 6 B. 5   C. 0, 5, 10

Xem đáp án »

Các số chia hết cho 5nhưng không chia hết cho 2 là các số có tận cùng là 5. Vậy *=5 . Ta được các số 785


Câu 18:

Số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 là

Xem đáp án »

Gọi số tự nhiên cần tìm là  abc¯ . Số cần tìm là số tự nhiên nhỏ nhất nên các chữ số ta xét cũng từ số nhỏ nhất trong tập số. Do số cần tìm chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 nên số có chữ số tận cùng là 5. Vậy c=5. Ta được số 105


Câu 20:

Số tự nhiên nhỏ nhất chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 là:

Xem đáp án »

Số tự nhiên nhỏ nhất là 0 và 0 chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5. Ta xét lần lượt các số tăng dần 1 đơn vị và 5 là số thỏa mãn


Câu 21:

Tìm điều kiện của x để (21+14+x) chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2.

Xem đáp án »

Ta thấy: 21+14=35 và 35  chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2. Để 21+14+x chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 nên x là số chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2. Vậy  là số có tận cùng là 5.


Câu 23:

Từ các số 5,7,9 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số giống nhau chia hết cho 5  và 2

Xem đáp án »

Từ 5, 7, 9 ta lập được các số tự nhiên giống nhau là 555, 777, 999. Trong các số lập được không có số nào chia hết cho 5 và 2.


Câu 26:

Từ 3; 0; 5 lập được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau chia hết cho 5 và 2.

Xem đáp án »

Số chia hết cho 5 và 2 có tận cùng là 0 .. Vậy, ta lập được các số: 350,530


Câu 27:

Cho 12*¯5, 12*¯2 thì *là

Xem đáp án »

Dễ dàng thấy rằng 0 là số cần tìm do số chia hết cho 2 và 5 là số có chữ số cuối là 0. Nên * có thể là 0


Câu 29:

Tìm các số tự nhiên có 2 chữ số chia 2 dư 1 và chia 5 dư 2

Xem đáp án »

Đặt x=5b+2=2a+1

+)Ta có:2a có chữ số cuối là 0,2,4,6,8 thì x có chữ số cuối là 1,3,5,7,9. +) Ta có:5b có chữ số cuối là 0,5 thì x có chữ số cuối là 2,7. Từ 2 ý trên ta thấy không có số thỏa mãn điều kiện


Câu 30:

Tìm số chia hết cho 5 và 2 sao cho 318<...<326

Xem đáp án »

318<...<326 nên số cần điền là 319,320,321,322,323,324.325. Số chia hết cho 5 và 2 là 320. Vậy số cần tìm là 320


Câu 31:

Tập hợp số tự nhiên chia hết cho 5 và 2 từ 1 đến 10 là

Xem đáp án »

Các số chia hết cho 2 và 5 là các số có tận cùng là 0 . Vậy số tự nhiên chia hết cho 5 và 2 từ 1 đến 10 là 10


Câu 32:

Trên tia số sau, số nào chia hết cho 2 và 5

Xem đáp án »

Áp dụng tính chất 1 về tính chất chia hết: Các số chia hết cho 2 và 5 là các số có tận cùng là 0 . Trên tia số, 10 là số thỏa mãn điều kiện.


Câu 34:

Trong các số nhỏ hơn 100 có những số nào chia hết cho 2 và 5.

Xem đáp án »

Số chia hết cho 2 và 5 là các số có tận cùng là 0. Trong các số nhỏ hơn 100, có các số thỏa mãn điều kiện là 0,10,20,30,40,50,60,70,80,90.


Câu 36:

Số tự nhiên nhỏ nhất chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 là:

Xem đáp án »

Số tự nhiên nhỏ nhất là 0 và 0 chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5. Ta xét lần lượt các số tăng dần 1 đơn vị và 5 là số thỏa mãn


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận