Đề ôn thi Vật Lí 10 có lời giải (Đề 2)

  • 10004 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Câu nào đúng?

Xem đáp án

Chọn D.

Trong chuyển động thẳng biến đổi đều thì vecto gia tốc không đổi.


Câu 2:

Câu nào sai? Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều thì

Xem đáp án

Chọn A.

Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều thì vecto gia tốc cùng hướng với vecto vận tốc.


Câu 3:

Trong công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều, v=v0+at thì

Xem đáp án

Chọn C.

Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều thì gia tốc cùng dấu với vận tốc.


Câu 4:

Phương trình liên hệ giữa đường đi, vận tốc, và gia tốc của chuyển động chậm dần đều (a ngược dấu với v0 và v) là:

Xem đáp án

Chọn D.

Trong chuyển động thẳng nhanh biến đổi đều khi chọn chiều dương là chiều chuyển động thì v2-v02=2as.

 


Câu 5:

Trường hợp nào sau đây người ta nói đến vận tốc tức thời?

Xem đáp án

Chọn C.

Khi nói đến vận tốc tại một thời điểm xác định hoặc vị trí xác định là nói đến vận tốc tức thời.

 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận