ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Vấn đề thuộc lĩnh vực hóa học - Đồng vị

  • 2145 lượt thi

  • 39 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Đồng có 2 đồng vị \[{}_{29}^{63}Cu\] và \[{}_{29}^{65}Cu\]. Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Thành phần phần trăm số nguyên tử của mỗi đồng vị là

Xem đáp án

Trả lời:

Gọi phần trăm đồng vị \[{}_{29}^{63}Cu\] là a%

=>phần trăm đồng vị \[{}_{29}^{65}Cu\] là (100 – a)%

Ta có :

\[\overline A = \frac{{63a + 65.\left( {100 - a} \right)}}{{100}} = 63,54\]

=>a = 73

Vậy phần trăm mỗi đồng vị là:

73% \[{}_{29}^{63}Cu\]và 27% \[{}_{29}^{65}Cu\]

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Agon tách ra từ không khí là hỗn hợp của 3 đồng vị: 99,6% 40Ar, 0,063% 38Ar, 0,337% 36Ar. Tính thể tích của 10 gam Ar ở điều kiện tiêu chuẩn.

Xem đáp án

Trả lời:

Số khối:

\[{\overline A _{{\rm{Ar}}}} = \frac{{99,6.40 + 0,063.38 + 0,337.36}}{{100}} = 39,985\]

\[ \Rightarrow {n_{Ar}} = \frac{{10}}{{39,985}} = 0,25mol\]

=>V = 0,25.22,4 = 5,6L

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Khối lượng nguyên tử trung bình của bo (B) là 10,812. Số nguyên tử \[{}_5^{11}B\] khi có 94 nguyên tử \[{}_5^{10}B\] là

Xem đáp án

Trả lời:

Ta có:

\[\overline M = \frac{{{x_1}.{A_1} + {x_2}.{A_2}}}{{100}}\]

\[ \to \overline M = \frac{{{x_1}.10 + \left( {100 - {x_1}} \right).11}}{{100}} = 10,812\]

\[ \to {x_1} = 18,8\% \]

=>phần trăm số lượng của \[{}_5^{11}B\] là:

100% - 18,8% = 81,2%

=>tỉ lệ số nguyên tử \[\frac{{{}_5^{11}B}}{{{}_5^{10}B}} = \frac{{81,2}}{{18,8}}\]

=>số nguyên tử \[{}_5^{11}B\] khi có 94 nguyên tử \[{}_5^{10}B\] là:

\[94.\frac{{81,2}}{{18,8}} = 406\]

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Hai đồng vị có số khối trung bình 40,08 đvC. Hai đồng vị này có số nơtron hơn kém nhau là 2. Đồng vị có số khối nhỏ chiếm 96%. Số khối mỗi đồng vị là

Xem đáp án

Trả lời:

Số khối trung bình 2 đồng vị:

A = 0,96.A1 + 0,04.A2 = 40,08

=>(Z + N).0,96 + (Z + N + 2).0,04 = 40,08

=>Z + N = 40

Vậy số khối 2 đồng vị lần lượt là 40 và 42 đvC

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Hiđro có nguyên tử khối là 1,008. Hỏi có bao nhiêu nguyên tử của đồng vị \[{}_1^2H\] trong 1 ml nước (cho rằng trong nước chỉ có 2 đồng vị \[{}_1^2H,{}_1^1H\]), cho M = 18, khối lượng riêng của nước là 1 g/ml ?

Xem đáp án

Trả lời:

Áp dụng công thức: m = D.V

\[ \Rightarrow {m_{{H_2}O}} = 1gam\]

\[ \Rightarrow {n_{{H_2}O}} = \frac{1}{{18}}mol\]

=>số phân tử \[{H_2}O = \frac{{6,{{02.10}^{23}}}}{{18}} = 3,{34.10^{22}}\]

=>Tổng số nguyên tử H = 2 . số phân tử H2O

Đặt x và y lần lượt là số nguyên tử \[{}_1^2H,{}_1^1H\]

=>x + y = 6,68.1022

+) Nguyên tử khối trung bình của H là 1,008

Mà trong 6,68.1022 nguyên tử H gồm \[{}_1^2H,{}_1^1H\]

=>Khối lượng của 6,68.1022 nguyên tử H là:

2x + y = 1,008.6,68.1022

=>x = 5,344.1020 và y = 6,626.1022 nguyên tử

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận