Góc

  • 808 lượt xem

  • 36 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 5:

Kể tên các góc, đỉnh của góc, các cạnh của góc ở hình vẽ bên?

Xem đáp án »

Có ba góc ở hình vẽ bên đó là

BAC^ là góc đỉnh A, hai cạnh là AB và AC

ABC^ là góc đỉnh B, hai cạnh là BA và BC

ACB^ là góc đỉnh C, hai cạnh là CA và CB


Câu 6:

Cho hình vẽ bên. Kể tên đỉnh, các cạnh của các góc O1O2?

Xem đáp án »

O1 có đỉnh là O, hai cạnh là Ox và Oy

O2 có đỉnh là O, hai cạnh là Oy và Oz


Câu 9:

Cho trước 5 tia chung gốc O. Vẽ thêm hai tia chung gốc O. Hỏi đã tăng thêm được bao nhiêu góc đỉnh O.

Xem đáp án »

Số góc do 5 tia chung gốc tạo thành là: 5.42=10góc

Số góc do 7 tia chung gốc tạo thành là: 7.62=21góc

Số góc tăng thêm là: 21 – 10 = 11 (góc)


Câu 10:

Cho trước một số tia chung gốc O, sau khi vẽ thêm một tia đi qua gốc O thì số góc tăng thêm là 6. Hỏi lúc đầu có mấy tia.

Xem đáp án »

Mỗi tia ban đầu tạo với tia mới vẽ một góc mới. Số góc mới tăng thêm là 6, vậy ban đầu có 6 tia. 


Câu 21:

Vẽ ba đường thẳng xx’, yy’, zz’ cắt nhau tại O trong đó xOy^=90° tia Oz nằm trong góc xOy. Trong đó có bao nhiêu góc bẹt, bao nhiêu góc vuông, bao nhiêu góc nhọn, bao nhiêu góc tù?

Xem đáp án »

Trong đó có 3 góc bẹt xOx',yOy',zOz'

Có 4 góc vuông xOy,yOx',x'Oy',y'Ox

Có 4 góc nhọn xOz,zOy,x'Oz',z'Oy'

Có 4 góc tù xOz',x'Oz,yOz',zOy'.


Câu 24:

Vẽ n tia chung gốc n,n2. Hỏi trên hình có bao nhiêu góc ?

Xem đáp án »

Ta có : Mỗi tia tạo với (n-1) tia còn lại tạo thành (n-1) góc

Suy ra có n tia nên có n(n-1) góc

Nhưng mỗi góc đã được tính 2 lần

Do đó số góc có được là : nn12 góc.


Câu 25:

Cho m tia chung gốc tạo thành tất cả 210 góc. Tính m. 

Xem đáp án »

Ta có : Mỗi tia tạo với (m-1) tia còn lại tạo thành (m-1) góc

Suy ra có m tia nên có m(m-1) góc

Nhưng mỗi góc đã được tính 2 lần

Do đó số góc có được là


Câu 29:

Cho trước bốn tia chung gốc O. Vẽ thêm ba tia gốc O. Hỏi đã tăng thêm bao nhiêu góc đỉnh O.

Xem đáp án »

Khi có bốn tia chung gốc, có tất cả các góc là: 4.32=6góc

Khi vẽ thêm ba tia chung gốc, có tất cả 7.62=21(góc)

Vậy số góc tăng lên là 216=15(góc).


Câu 30:

Vẽ ba đường thẳng đồng quy tại O. Chúng tạo thành bao nhiêu góc? Trong số đó có bao nhiêu góc bẹt?

Xem đáp án »

Ba đường thẳng đồng quy tại O tạo thành 6 tia chung gốc.

Vậy có 6.52=15 góc được tạo thành.

Có ba đường thẳng nên có 3 góc bẹt.


Câu 31:

Vẽ ba đường thẳng đồng quy tại O. Chúng tạo thành bao nhiêu góc? Thay 3 bởi n thì có bao nhiêu góc được tạo thành?

Xem đáp án »

Nếu có n đường thẳng đồng quy tại O thì tạo thành 2n tia chung gốc

Vậy có 2n2n12=n2n1 góc được tạo thành


Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận