ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Vấn đề thuộc lĩnh vực hóa học - Lý thuyết chung về amino acid

  • 786 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tên thường của hợp chất H2N-CH2-COOH là

Xem đáp án

Trả lời:

Dựa vào bảng (xem lại lí thuyết): tên thường của hợp chất H2N-CH2-COOH là glyxin

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Trong các tên gọi dưới đây, tên nào không phù hợp với chất CH3–CH(NH2)–COOH?

Xem đáp án

Trả lời:

Các tên gọi phù hợp cho CH3–CH(NH2)–COOH:

Công thức

Tên thay thế

Tên bán hệ thống

Tên thường

Kí hiệu

CH- CH(NH2)  - COOH

Axit 2 - aminopropanoic

Axit αα-aminopropionic

Alanin

Ala

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Tên thay thế của amino axit có công thức cấu tạo CH3−CH(CH3)−CH(NH2)−COOH?

Xem đáp án

Trả lời:

Cách gọi tên thay thế : Axit + (vị trí nhóm NH2: 1,2…) + amino + tên axit cacboxylic tương ứng.

→ CTCT CH3−CH(CH3)−CH(NH2)−COOH có tên thay thế : Axit 2-amino-3-metylbutanoic

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Amino axit X có phân tử khối bằng 75. Tên của X là

Xem đáp án

Trả lời:

Lysin có CTPT C6H14N2Ocó M = 146

Alanin có CTPT C3H7NO2 có M = 89

Glyxin có CTPT C2H5NO2 có M = 75

Valin có CTPT C5H11NO2 có M = 117

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Hợp chất nào sau đây không phải là amino axit?

Xem đáp án

Trả lời:

Amino axit là những hợp chất hữu cơ tạp chức trong phân tử có chứa đồng thời 2 nhóm chức : nhóm amino (NH2) và nhóm cacboxyl (COOH)

CH3CONH2 là hợp chất có nhóm NH2 nhưng không có nhóm COOH nên không phải là amino axit

Đáp án cần chọn là: A


Các bài thi hot trong chương:

Đồng vị

( 2.3 K lượt thi )

Cân bằng hóa học

( 1.4 K lượt thi )

Nitric acid

( 1.2 K lượt thi )

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận