Phép trừ hai số nguyên

  • 656 lượt xem

  • 34 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 17:

Tính

a. 25

b. 5(8)

c. (6)(15)

d. 955

e. 10010

f. 05

g. 0m

h. m0

Xem đáp án »

a. 25 = -3b. 5(8) = 13c. (6)(15) = 9d. 955 = -100e. 10010 = 1001f. 05 = -5g. 0m = -mh. m0 = m


Câu 18:

Tính 

a. 25589

b. 1(26+3)

c. 12.1512.5

d. 10[12(91)]

e. (3829+43)(43+38)

f. 2575+37257629

Xem đáp án »

a. 25589 = -31

b. 1(26+3) = -28

c. 12.1512.5 = 120

d. 10[12(91)] = -12

e. (3829+43)(43+38) = -29

f. 2575+37257629 = 7


Câu 31:

Tìm số nguyên x, biết rằng:

a) (-2) + x = 6

b) 12 - (-x) = 19

c) 5 - (-x) + 12 = 20

Xem đáp án »

a) (-2) + x = 6

=> x = 6 - (-2)

=> x = 8

b) 12 - (-x) = 19

=> 12 + x = 19

=> x = 19 - 12 = 7

c) 5 - (-x) + 12 = 20

=> 5 + x + 12 = 20

=> x = 20 - 12 - 5 = 3


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận