Dạng 1: Tìm số chưa biết trong một đẳng thức

  • 1332 lượt xem

  • 25 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 5:

Tìm số nguyên x, biết: 16 - x = 21 - (-8)

Xem đáp án »

16x=21816x=21+816x=30x=3016x=14   x=14.


Câu 6:

Tìm số nguyên x, biết: 106 - x = (-58) - 8

Xem đáp án »

106x=588106x=66x=66106x=172   x=172.


Câu 8:

Giá trị nguyên nào của x, thỏa mãn: 

2x + 12 = 3( x - 7)

Xem đáp án »

2x+12=3x72x+12=3x3.72x+12=3x212x3x=2112x=33   x=33.


Câu 9:

Giá trị nguyên nào của x, thỏa mãn: 

47 - (x + 15) = 21

Xem đáp án »

47x+15=2147x15=2147x=21+157x=36x=4736x=11   x=11.


Câu 10:

Giá trị nguyên nào của x, thỏa mãn:

- 5 - (24 - x) = -11

Xem đáp án »

524x=11524+x=1129+x=11x=11+29x=18.


Câu 14:

Tìm số nguyên a biết: |a + 7| = 2

Xem đáp án »

a+7=2a+7=2  hoặc a+7=2TH1:  a+7=2   a=27   a=5.TH2:  a+7=2   a=27   a=9.Vậy a = -5 hoặc a = -9


Câu 15:

Tìm số nguyên a biết: |a + 5| = -112

Xem đáp án »

|a + 5| = -112

Không tìm được giá trị của a


Câu 21:

Tìm số nguyên x biết: 93 - |x + 6| + (-23) = -42

Xem đáp án »

TH1: x+6=112x=1126x=106TH2: x+6=112x=1126x=118Vậy x = -118 hoặc x = 106


Câu 23:

Giá trị nào của số nguyên x thỏa mãn:

x1x2+1=0

Xem đáp án »

x1x2+1=0x1=0 hoặc x2+1=0TH1: x1=0x=0+1x=1TH2:  x2+1=0x2=1Không tìm được giá trị của xVậy  x = 1


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận