Dạng 1: Số phần tử của tập hợp

  • 1352 lượt xem

  • 4 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 3:

Tính số phần tử của các tập hợp sau

a) A = {30;31;32;...;119;120};

b)  B= {0;2;4;...;98; 100};

c)  C = {100; 104; 108;...;996; 1000}.

Xem đáp án »

a) Số phần tử của tập A là (120 - 30): 1 + 1 =  91 phần tử

b) Số phần tử của tập B là (100 - 0): 2 + 1 = 51 phần tử.

c) Số phần tử của tập C là (1000 - 100): 4 + 1 = 226 phần tử


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận