Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

  • 800 lượt xem

  • 40 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

So sánh các số nguyên sau:

a) 3 và 5;                                           b) -3 và - 5;

c) 1 và -10000                d) -200 và -2000;

e) 10 và -15                             f) 0 và -18

Xem đáp án »

a) 3 < 5                          b) -3 > -5              c) 1 >-10000

d) -200 > -2000              e) 10 > -15                    f)  0 > -18


Câu 6:

Tìm x thuộc Z

Xem đáp án »

a) x  {0; 1; 2; 3; 4;5;6;7 }               b) x  {-4; -3; -2; -1}

c) x  {-3;-2; - l}.                               d) x  {-5; -4; -3; -2; -1; 0}

e) x  {-2; -1; 0; 1; 2}                       f) x =


Câu 8:

Thay các dấu * thành các chữ số thích hợp:

a) -841 < -84*;                                  b) -5 * 8 > -518;

c) - * 5 > -25;                           d) -99* > -991.

Xem đáp án »

a) - 841 < - 840                                 b) - 508 > - 518

c) - 15 > -25                                                d) - 990 > - 991


Câu 14:

Tìm số đối của các số; -6; 100; |-29| ; |35|; |0|

Xem đáp án »

Số đối của -6 là 6; của 100 là -100; của |-29| = 29 là - 29 của |35| = 35 ;à - 35; của |0| = 0 là 0


Câu 16:

Tính giá trị biểu thức:

a) |10| + |-10|                             b) |-9|- |-2|

c) |-8|. |-5|                        d) |18| : |-6|

Xem đáp án »

a) |10| + |-10| = 10 + 10 = 20                      b) |-9| - |-2| = 9 - 2 = 7

c) |-8| . |-5| = 8. 5 = 40                                d) |18| : |-6| = 18 : 6 = 3


Câu 24:

a)  Tìm số liền trước của các số nguyên : 3 ; - 5 ; 0 ; 4

b ) Tìm số liền sau của các số nguyên : - 10 ; - 5 ; 0 ; - 15

c ) Tìm số nguyên a, biết số liền trước a là số nguyên âm, số liền sau a là 1 số nguyên dương.

Xem đáp án »

a)                 số liền trước của các số nguyên : 3 ; - 5 ; 0 ; 4 lần lượt là 2; -6; -1; 3

b)                số liền sau của các số nguyên : - 10 ; - 5 ; 0 ; - 15 lần lượt là -9; -4; 1; -14

c) a = 0


Câu 27:

So sánh các cặp số sau

a) – 4 và |– 4|;                b ) 15 và |–15|;               c) |– 31|  và  |– 16|;         d) |– 5| và 0;             e)  |–2|  và 0

Xem đáp án »

a) – 4 < |– 4|;                  b ) 15 = |–15|;                c) |– 31|  >  |– 16|; d) |– 5| > 0;           e)  |–2| > 0


Câu 28:

Tính :

a) 3+5+1+7

b) 16+516+4

Xem đáp án »

a) 3+5+1+7=3+5+1+7=16

b) 16+516+4=16+516+4=9


Câu 35:

Tìm số đối của các số: 5; -6; 0; -2

Xem đáp án »

Số đối của 5 là -5

Số đối của -6 là 6

Số đối của 0 là 0

Số đối của -2 là 2


Câu 36:

1) Tìm các số liền sau của các số: 5; -6; 0; -2.

2) Tìm các số liền trước của các số: -11; 0; 2; -99.

3) Số nguyên a là số dương hay số âm nếu biết số liền sau của nó là một số âm.

Xem đáp án »

1)                Các số liền sau của các số: 5; -6; 0; -2 là: 6; -5; 1; -1.

2)                Các số liền trước của các số: -11; 0; 2; -99 là -12; -1; 1; -100.

3) Số nguyên a là số âm nếu biết số liền sau của nó là một số âm


Câu 37:

Cho tập hợp A=5;3;7;5

1) Viết các tập hợp B bao gồm các phần tử của A và các số đối của chúng.

2) Viết các tập hợp C bao gồm các phần tử của A và giá trị tuyệt đối của chúng

Xem đáp án »

1)                Viết các tập hợp B bao gồm các phần tử của A và các số đối của chúng là: B=7;5;3;3;5;7

2)                Viết các tập hợp C bao gồm các phần tử của A và giá trị tuyệt đối của chúng là: C=7;5;3;3;5;7


Câu 38:

1) Tìm các số liền sau của: 11, 5, -3.

2) Tìm số đối của các số: 11, 5 và -3.

3) Tìm số liền trước của các số đối của: 11, 5, -3.

4) Có nhận xét gì về kết quả câu a và c

Xem đáp án »

1)                Các số liền sau của: 11, 5, -3 là: 12; 6; -2

2)                Số đối của các số: 11, 5 và -3 là: -11; -5 và 3.

3)                Số liền trước của các số đối của: 11, 5, -3 là: -12; -6; 2

4) Kết quả của câu 1 và câu 3 là các số đối nhau


Câu 39:

1) Tìm các số nguyên âm nhỏ nhất có một chữ số, hai chữ số.

2) Tìm các số nguyên âm lớn nhất có một chữ số, hai chữ số

Xem đáp án »

1)                Số nguyên âm nhỏ nhất có một chữ số là: -9

Số nguyên âm nhỏ nhất có hai chữ số là: -99

2)                Số nguyên âm lớn nhất có một chữ số là: -1

Số nguyên âm lớn nhất có hai chữ số là: -10


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận