Danh sách câu hỏi

Có 4503 câu hỏi trên 91 trang
Chọn các dữ kiện điền vào chỗ trống a. lịch sử                                     b. xuất hiện c. biến đổi                                   d. tương lai e. bài học kinh nghiệm                 f. cội nguồn g. thời gian                                  h. khoa học i. hoạt động                                 j. loài người k. quá khứ                                   l. đấu tranh Mọi sự vật xung quanh chúng ta đều phát sinh, tồn tại và ................. theo...................... Xã hội................. cũng vậy. Quá trình đó chính là lịch sử.  ................... là những gì đã xảy ra trong......................................................... bao gồm mọi hoạt động của con người từ khi..................đến nay. Môn Lịch Sử là môn ..................... tìm hiểu về lịch sử loài người, bao gồm toàn bộ những ..................... của con người và xã hội loài người trong quá khứ. Học lịch sử để biết được ................... của tổ tiên, quê hương, đất nước; hiểu được ông cha ta đã phải lao động, sáng tạo, ..............................như thế nào để có được đất nước ngày nay. Học lịch sử còn để đúc kết những …………… …………………………………….. của quá khứ nhằm phục vụ cho hiện tại và ………………………………………………