Danh sách câu hỏi

Có 4314 câu hỏi trên 87 trang
Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn kết thúc thắng lợi, Nguyễn Trãi viết “Bình Ngô đại cáo”. Hãy đọc đoạn trích dưới đây và hoàn thành các nội dung: “... Nhân dân bốn cõi một nhà, Dựng cần trúc ngọn cờ phấp phới. Tướng sĩ một lòng phụ tử, Hoà nước sông chén rượu ngọt ngào. Thế trận xuất kì, lấy yếu chống mạnh, Dùng quân mai phục, lấy ít địch nhiều.. (Trích Bình Ngô đại cáo) - Lựa chọn các từ khoá tương ứng với những câu thơ thể hiện nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn mà Nguyễn Trãi nhắc đến và điền vào chỗ trống: Ý chí quyết tâm, Tinh thần nhân đạo, Tinh thần đoàn kết, Anh hùng dân tộc, Nghệ thuật quân sự, Nghệ thuật lãnh đạo, Trung quân ái quốc, Yêu nước nồng nàn. Nhân dân bốn cõi một nhà, Dựng cần trúc ngọn cờ phấp phới.   Tướng sĩ một lòng phụ tử, Hoà nước sông chén rượu ngọt ngào.   Thế trận xuất kì, lấy yếu chống mạnh, Dùng quân mai phục, lấy ít địch nhiều.   - Dựa vào những từ gợi ý ở trên, hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng 100 từ nói về nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trong tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc. - Từ cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, theo em bài học nào có thể rút ra cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay?
Đọc đoạn tư liệu sau đây và trả lời câu hỏi: Vua Hiến Tông chết, hoàng tử Hạo là em của Hiến Tông mới 5 tuổi được lên ngôi thay anh, trở thành vua Trần Dụ Tông. Đến năm 1358 thì Thượng hoàng mất, các bậc trung thần giỏi việc nước như Trương Hán Siêu, Nguyễn Trung Ngạn cũng không còn, gian thần kéo bè kéo đảng làm loạn triều chính. Trần Dụ Tông khi ấy 22 tuổi, không còn ai khống chế, ngày càng ăn chơi trác táng. Các quan cũng có người lên tiếng khuyên can vua nhưng bị bọn gian thần đặt điều vu khống nên dần chẳng ai còn dám ho he nữa. Chu Văn An lúc đó giữ chức Tư nghiệp Quốc Tử Giám, dù không có quyền lực gì nhưng ông là bậc thầy của vua nên rất được nể vì. Biết rằng can vua không được, ông viết tờ sớ dâng vua đòi giết chết 7 tên gian thần. Nhà vua đọc lướt qua, mặt tái đi còn các quan thì sợ hãi, lo thay cho quan Tư nghiệp. Mấy tên gian thần im thin thít, xem chừng cũng hoảng sợ. Một lúc sau nhà vua truyền: - Quan Tư nghiệp bình thân, trẫm sẽ xem xét bản tấu sau. Bãi triều. Chờ ít lâu không thấy nhà vua có động tĩnh gì, mấy tên gian thần càng tỏ vẻ vênh vang. Chu Văn An biết không thể mong chờ gì ở vua nữa, ông mang áo mũ vua ban và ấn Tư nghiệp treo lên cửa Huyền Vũ phía đông Hoàng thành, rồi lẳng lặng ra đi. (Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Như Mai, Nguyễn Quốc Tín, Sử ta - Chuyện xưa kể lại, Tập 2, Sđd. trang 214, 215) - Tại sao Chu Văn An lại dâng sớ đòi giết chết 7 tên gian thần? Thái độ của vua Trần Dụ Tông như thế nào? - Sớ của Chu Văn An phản ánh điều gì xã hội cuối thời Trần? Điều này có mối quan hệ như thế nào đến sự thành lập nhà Hồ? Hãy nêu dẫn chứng.