ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Vấn đề thuộc lĩnh vực hóa học - Axit sunfuric

  • 968 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Để pha loãng dung dịch H2SO4 đặc, người ta dùng cách nào sau đây ?

Xem đáp án

Trả lời:

Để pha loãng dung dịch H2SO4 đặc, người ta rót từ từ dung dịch H2SO4 đặc vào nước, khuấy đều.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Dãy kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng là

Xem đáp án

Trả lời:

Dãy kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng là K, Mg, Fe, Zn.

Loại A vì Cu không phản ứng

Loại C vì Ag không phản ứng

Loại D vì Au và Pt không phản ứng

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch H2SOloãng?

Xem đáp án

Trả lời:

Dung dịch H2SOloãng tác dụng được với kim loại hoạt động (đứng trước H trong dãy điện hóa).

Mg, Al, Fe đứng trước H trong dãy điện hóa → ABC sai

Cu đứng sau H trong dãy điện hóa → D đúng

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Dung dịch H2SO4 loãng phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây ?

Xem đáp án

Trả lời:

Dung dịch H2SO4 loãng phản ứng được với BaCl2, Na2CO3, FeS.

BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3 + 2NaCl

Na2CO3 + H2SO4  → Na2SO4 + H2O + CO2

FeS + H2SO4  → FeSO4 + H2S

Loại A vì Ag không phản ứng

Loại B vì NaCl không phản ứng

Loại C vì Cu không phản ứng

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Chỉ dùng dung dịch H2SO4 có thể phân biệt được cặp kim loại nào sau đây?

Xem đáp án

Trả lời:

 

Fe

Cu

H2SO4

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2 ↑

→ Kim loại tan dần và sủi bọt khí không màu

Không có hiện tượng gì

Đáp án cần chọn là: A


Các bài thi hot trong chương:

Nitric acid

( 1.2 K lượt thi )

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận