Ba điểm thẳng hàng

  • 674 lượt xem

  • 19 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Dùng thước thẳng kiểm tra xem ba điểm sau có thẳng hàng hay không?

Xem đáp án »

a) Ba điểm A, B, C thẳng hàng.

b) Ba điểm M, N, P không thẳng hàng.

c) Ba điểm X, Y, Z không thẳng hàng.


Câu 2:

Dùng thước thẳng kiểm tra xem ba điểm sau có thẳng hàng hay không?

Xem đáp án »

a) Ba điểm X, Y, Z không thẳng hàng.

b) Ba điểm H, I, J thẳng hàng.


Câu 3:

Dựa vào Hình 10 và gọi tên:

a) Tất cả bộ ba điểm thẳng hàng;

b) Bốn bộ ba điểm không thẳng hàng.

Xem đáp án »

a) Có tất cả bốn bộ ba điểm thẳng hàng:

A, D, C;      A, E, B;      D, E, F;       F, B, C

b) Ba bộ ba điểm không thẳng hàng:

A, D, B;                F, B, D;       A, E, D;       A, E, C.


Câu 4:

Hãy vẽ sơ đổ trồng 7 cây thành 5 hàng, mỗi hàng 3 cây.

Xem đáp án »

Ta coi mỗi cây là một điểm, vậy ta có sơ đồ trồng cây như sau:


Câu 5:

Dựa vào Hình 11 và gọi tên:

a) Tất cả bộ ba điểm thẳng hàng;

b) Hai bộ ba điểm không thẳng hàng.

Xem đáp án »

a) Có tất cả năm bộ ba điểm thẳng hàng:

N, G, M;      M, H, P;      M, K, Q;       G, H, K;       N, P, Q 

b) Hai bộ ba điểm không thẳng hàng:

M, G, P;                H, K, P


Câu 6:

Hãy vẽ sơ đồ trồng 6 cây thành 4 hàng, mỗi hàng 3 cây.

Xem đáp án »

Ta coi mỗi cây là một điểm, vậy ta có sơ đồ trồng cây như sau:


Câu 10:

Cho hình vẽ.

a) Kể tên tất cả các bộ ba điểm thẳng hàng.

b) Kể tên hai bộ ba điểm không thẳng hàng.

c) Điểm F nằm giữa hai điểm nào?

d) Điểm D nằm giữa hai điểm nào?

e) Hai điểm nào nằm cùng phía với điểm E?

f) Hai điểm nào nằm khác phía với điểm D?

Xem đáp án »

a) Các bộ ba điểm thẳng hàng:

A, F, D                 A, E, C

B, F, E                            B, D, C

b) Hai bộ ba điểm không thẳng hàng:

A, F, C                           A, E, D

c) Điểm F nằm giữa hai điểm A và D.

    Điểm F nằm giữa hai điểm B và E.

d) Điểm D nằm giữa hai điểm B và C.

e) Hai điểm B và F nằm cùng phía với điểm E.

f) Hai điểm B và C nằm khác phía với điểm D.


Câu 12:

Vẽ bốn điểm M, N, P, Q thẳng hàng theo mỗi cách diễn đạt sau:

a) Điểm N nằm giữa hai điểm M và P. Điểm Q nằm giữa hai điểm N và P.

b) Điểm Q và điểm M nằm khác phía với điểm N. Điểm P nằm giữa hai điểm N và Q.

c) Điểm M và điểm P nằm cùng phía với điểm N. Điểm P không nằm giữa hai điểm M và N. Điểm Q nằm giữa hai điểm M và N.

d) Điểm M và điểm Q nằm khác phía với điểm P, điểm P và điểm N nằm cùng phía với điểm M, điểm Q nằm giữa hai điểm P và N.

Xem đáp án »

Vẽ bốn điểm M, N, P, Q thẳng hàng theo mỗi cách diễn đạt sau:

a) Điểm N nằm giữa hai điểm M và P. Điểm Q nằm giữa hai điểm N và P.

b) Điểm Q và điểm M nằm khác phía với điểm N. Điểm P nằm giữa hai điểm N và Q.

c) Điểm M và điểm P nằm cùng phía với điểm N. Điểm P không nằm giữa hai điểm M và N. Điểm Q nằm giữa hai điểm M và N.

d) Điểm M và điểm Q nằm khác phía với điểm P, điểm P và điểm N nằm cùng phía với điểm M, điểm Q nằm giữa hai điểm P và N.


Câu 13:

Cho 4 điểm A, B, C, D cùng nằm trên đường thẳng d. Biết rằng điểm B nằm giữa hai điểm A và D, điểm C nằm giữa hai điểm B và D. Chứng tỏ rằng điểm B nằm giữa hai điểm A và C.

Xem đáp án »

Cho 4 điểm A, B, C, D cùng nằm trên đường thẳng d. Biết rằng điểm B nằm giữa hai điểm A và D, điểm C nằm giữa hai điểm B và D. Chứng tỏ rằng điểm B nằm giữa hai điểm A và C.

Vì C nằm giữa B và D è C và D nằm cùng phía với B      (2)

Vì B nằm giữa A và D è A và D nằm khác phía với B      (1)

Từ (1) và (2) è A và C nằm khác phía với B è B nằm giữa A và C.


Câu 14:

Như các em đã biết, ba điểm thẳng hàng khi chúng thuộc cùng một đường thẳng. Nếu ba điểm đó là ba cây ăn quả, ta sẽ trồng chúng thẳng hàng để tăng vẻ đẹp cho khu vườn, tất nhiên còn có bóng mát và có quả để ăn.

Em hãy vẽ sơ đồ:

a) Trồng 5 cây thành 2 hàng, mỗi hàng 3 cây.

b) Trồng 7 cây thành 6 hàng, mỗi hàng có 3 cây.

c) Trồng 9 cây thành 10 hàng, mỗi hàng có 3 cây.

Xem đáp án »

Như các em đã biết, ba điểm thẳng hàng khi chúng thuộc cùng một đường thẳng. Nếu ba điểm đó là ba cây ăn quả, ta sẽ trồng chúng thẳng hàng để tăng vẻ đẹp cho khu vườn, tất nhiên còn có bóng mát và có quả để ăn.


a) Trồng 5 cây thành 2 hàng, mỗi hàng 3 cây.

b) Trồng 7 cây thành 6 hàng, mỗi hàng có 3 cây.

c) Trồng 9 cây thành 10 hàng, mỗi hàng có 3 cây.


Câu 16:

Cho hình vẽ:

a) Kể tên 3 điểm thẳng hàng trên hình vẽ.

b) Điểm N nằm giữa hai điểm nào.

c) Đường thẳng d không đi qua những điểm nào?

d) Lấy một điểm A sao cho M, Q, A thẳng hàng. Em có thể lấy được bao nhiêu điểm A như vậy?

Xem đáp án »

a) Cặp 3 điểm thẳng hàng là:  M,N,P;   E, N, D

b) Điểm N nằm giữa hai điểm E và D; M và P.

c) Đường thẳng d không đi qua điểm E, điểm D và điểm Q.

d) Có vô số điểm A để M, A, Q thẳng hàng.


Câu 18:

Cho đường thẳng d. Trên d lấy 5 điểm A, B, C, D, E theo thứ tự đó. Em hãy cho biết trên hình vẽ đó có tất cả bao nhiêu đoạn thẳng?

Xem đáp án »

Từ một điểm trên đường thẳng nối đến 4 điểm còn lại ta được 4 đoạn thẳng. Cứ làm như vậy với 5 điểm ta được 5.4 = 20 đoạn thẳng. Vì số đoạn thẳng xuất hiện hai lần nên số đoạn thẳng tạo ra là 20:2 = 10 đoạn thẳng.


Câu 19:

Tính số đường thẳng qua 10 điểm phân biệt trong đó có 4 điểm thẳng hàng.

Xem đáp án »

Qua 1 điểm kẻ đến 9 điểm còn lại ta được 9 đường thẳng, làm như vậy với 10 điểm ta được 9.10= 90 đường thẳng

Vì số đường thẳng xuất hiện hai lần nên số đường thẳng tạo ra là 90:2 = 45 đường thẳng.

Qua 4 điểm không thẳng hàng ta kẻ được 4.3:2=6 đường thẳng, qua 4 điểm thẳng hàng kẻ được 1 đường thẳng nên số đường thẳng giảm 6-1 = 5 đường thẳng.

Vậy số đường thẳng qua 10 điểm trong đó có 4 điểm thẳng hàng là:  45- 5 = 40 đường thẳng


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận