Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số

  • 916 lượt xem

  • 21 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 5:

Viết các số 538; abcd dưới dạng tổng các lũy thừa của 10.

Xem đáp án »

538 = 5 . 100 + 3 . 10 + 8 = 5 . 102 + 3 . 101 + 8 . 100

(abcd) = a . 1000 + b . 100 + c . 10 + d = a . 103 + b . 102 + c . 101 + d . 100


Câu 13:

 Điền chữ Đ (đúng ) hoặc chứ S (sai) vào ô vuông:

Xem đáp án »

 33 . 34 bằng:      312☐      912☐      37☐      67

33 . 34 bằng:

Giải bài 69 trang 30 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6


Câu 16:

Viết các số: 987; 2564; Giải bài tập Toán lớp 6 dưới dạng tổng các lũy thừa của 10.

Xem đáp án »

987 = 900 + 80 + 7

= 9.100 + 8.10 + 7

= 9.102 + 8.101 + 7.100

2564 = 2000 + 500 + 60 + 4

= 2.1000 + 5.100 + 6.10 + 4

= 2.103 + 5.102 + 6.101 + 4.100

Giải bài tập Toán lớp 6 = a.10000 + b.1000 + c.100 + d.10 + e

= a.104 + b.103 + c.102 + d.101 + e.100


Câu 19:

Số chính phương là số bằng bình phương của một số tự nhiên (ví dụ 0, 1, 4, 9, 16, ...). Mỗi tổng sau có là một số chính phương không? 

13 + 23

Xem đáp án »

(SCP là viết tắt của số chính phương)

Ta có: 13 = 1; 23 = 8; 33 = 27; 43 = 64.

● 13 + 23 = 1 + 8 = 9.

Mà 9 = 32 là SCP (vì là bình phương của 3) nên 13 + 23 là SCP.


Câu 21:

Số chính phương là số bằng bình phương của một số tự nhiên (ví dụ 0, 1, 4, 9, 16, ...). Mỗi tổng sau có là một số chính phương không?

13 + 23 + 33 + 43

Xem đáp án »

13 + 23 + 33 + 43 = 1 + 8 + 27 + 64 = 100.

Mà 100 = 102 là SCP (vì là bình phương của 10) nên 13 + 23 + 33 + 43 là SCP.

Vậy mỗi tổng đã cho đều là số chính phương.


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận