Bài tập: Phép cộng phân số

  • 670 lượt xem

  • 29 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 5:

Tính các tổng sau:

a)2+713+613;b)12+13+16;c)12+23+16+37;d)12+23+34+45+56

Xem đáp án »

a) 3.              

b) 1.

c)12+23+16+37=36+46+16+37=37;d)12+28+34+45+56=3060+4060+4560+4860+5060=715

 


Câu 10:

Tìm x ,biết:

a)53+143<x<85+410;b)521+37<x21<27+821;

c)12+13+16x154+188;d)113+196+152x1912+54+103

Xem đáp án »

a) – 3 < x < 2 => x {-2;-1;0;1}

b) 421<x21<221=> x {-3;-2;-1;0;1}

c) 1  x 6 => x {-3;-2;-1;0;1}

d) -7  x -3 => x {-3;-2;-1;0;1}


Câu 11:

Tìm x ,biết:

a)52+112<x<83+56;b)15+235<x35<37+45;

c)12+35+110x83+146;d)14+512+53x115+510+12

 

Xem đáp án »

a) x {-2;-1;;0;1;2;3}                 

b) x {10;11;12}

c) x {0;1;2;3;4;5}                 

d) x {-1;0;1;2}


Câu 14:

So sánh các phân số sau:

a)219220  và  215216;b)19992000  và  20002001c)403407  và  813847;d)251138 và  317171

Xem đáp án »

a) 219220+1220=215216+1216=1

Mà   1220<1216   nên  219220>215216

b)Ta có:19992000+12001=20002001+12001=1Mà  1220<1216  nên  219220>215216

c)Ta có:403407+4407=813817+4817=1Mà  4407<4817  nên  403407<813817

d)Ta có:251138+25138=317171+25172=2Mà  25138<15138  nên  251138>317171

 


Câu 16:

So sánh : A=20172018 +20182019  và  B  =2017+20182018+2019

Xem đáp án »

A=20172018+20182019>20172019+20182019=2017+20182019>2017+20182018+2019=B


Câu 17:

So sánh : A=10111012 +10121013  và  B  =1011+10121012+1013

Xem đáp án »

A=20112012+20122013>20112013+20122013=2011+20122013>2011+20122012+2013=B


Câu 25:

Tìm x ,biết:

a)38+118<x<229+518;b)78+56<x24<23+58;c)13+14+112x710+276;d)3114+115161+11174<x636+927+4896

Xem đáp án »

a) – 1 < x < 4918=>  x {0;1;2}

b) 124<x24<114 => x = 0

c) 23x265 => x {1;2;3;4;5}

d) 0 < x  1 => x = 1


Câu 27:

So sánh các phân số sau:

a)20092010  và  20102011 ;b)199200  và  200201c)103107 và  113117;d)211137  và  291177

Xem đáp án »

a)Ta có:20092010+12010=20102011+12011=1

Mà  12010>12011  nên  20092010<20102011

b)Ta có:199200+1200=200201+1201=1Mà  1200<1201  nên  199200>200201

c)Ta có:103107+4107=113117+4117=1Mà  4107<4117  nên  103107<113117

d)Ta có:211137+63137=291177+63177=2Mà  63137<63177  nên  211137>291177

 


Câu 28:

So sánh: A=20102011 +20112012  và  B  =2010+20112011+2012

Xem đáp án »

Ta có:

A=20172018+20182019>20102011+20112012=2010+20112012>2010+20112011+2012=B

Vậy  A > B


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận