Bài tập: Phép cộng và phép nhân

  • 1018 lượt xem

  • 67 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 12:

Ngày hôm qua thịt lợn được bán đồng giá: 60.000 đồng/kg. Hôm nay giá thịt lợn đã tăng lên 5000 đồng/kg so với hôm qua. Một quán cơm bình dân hôm qua mua 12 kg thịt lợn, hôm nay mua 10 kg. Hỏi tổng số tiền quán cơm đó phải trả trong hai ngày hôm qua và hôm nay là bao nhiêu?

Xem đáp án »

Số tiền mua 12 kg thịt lợn hôm qua là: 12 x 60000 = 720000 đồng

Số tiền mua 10 kg thịt lợn hôm nay là: 10 x 65000 = 650000 đồng

Tổng số tiền quán cơm đó phải trả trong hai ngày hôm qua và hôm nay là:

720000 + 650000 = 1370000 đồng

ĐS: 1370000 (đồng).


Câu 13:

Tính nhanh: 67 + 135+33.

Xem đáp án »

67 +135 + 33 = (67 + 33) +135 = 100 +135 = 235.


Câu 14:

Tính nhanh: 56+ (47 + 44).

Xem đáp án »

56 + (47 + 44) = (56+44) + 47 = 100 + 47 = 147


Câu 15:

Tính nhanh: 146 + 121 + 54 + 379.

Xem đáp án »

146 +121+54 + 379 = (146 + 54) + (121+379)

= 200 + 500 = 700


Câu 16:

Tính nhanh: 27 + 132 + 237 + 868 + 763.

Xem đáp án »

27 +132 + 237 + 868 + 763 = (237 + 763) + (132 + 868) + 27

= 1000 +1000 + 27 = 2027.


Câu 17:

Tính nhanh: 22 + 23 + 24 + ... + 27 + 28.

Xem đáp án »

22 + 23 + 24 +... + 27 + 28 = (22 + 28) + (23 + 27) + (24 + 26) + 25

= 50 + 50 + 50 + 25 = 175


Câu 18:

Tính nhanh: 84 + 298 + 16.

Xem đáp án »

84 + 298 + 16 = (84 + 16) + 298 = 100 + 298 = 398


Câu 19:

Tính nhanh: (67+ 95) + 33.

Xem đáp án »

(67+ 95) + 33 = (67+ 33) + 95 = 100 + 95 = 195


Câu 20:

Tính nhanh: 246 + 58 + 54 + 242.

Xem đáp án »

246 + 58 + 54 + 242 = (246 + 54) + (58 + 242) = 300 + 300 =600


Câu 21:

Tính nhanh: 41 + 205 + 159 + 389 + 595.

Xem đáp án »

41 + 205 + 159 + 389 + 595 = (41 + 159) + (205 + 595) + 389 = 200 + 800 + 389 = 1000 + 389 = 1389


Câu 23:

Tính nhanh: (15.125).8

Xem đáp án »

(15.125).8 = (125.8)15 = 1000.15 = 15000


Câu 24:

Tính nhanh: 16.6.125

Xem đáp án »

16.6.125 = 8.2.6.125 = (8.125).(2.6) = 12000


Câu 25:

Tính nhanh: 25.204

Xem đáp án »

25.204 = 25.200 + 25.4 = 5000 +100 = 5100


Câu 26:

Tính nhanh: (25.43).8

Xem đáp án »

(25.43).8 = (25.8).43 = 200.43 =8600


Câu 27:

Tính nhanh: (125.42).4

Xem đáp án »

(125.42).4 = (125.4).42 = 500.42 = 21000


Câu 28:

Tính nhanh: 32.125.7

Xem đáp án »

32.125.7 = 8.4.125.7 = (4.125).(8.7) = 500.56 = 28000


Câu 29:

Tính nhanh: 125.108

Xem đáp án »

125.108 = 125.100 + 125.8 = 12500 + 1000 =13500


Câu 30:

Tính nhanh: 23.56 + 56.77.

Xem đáp án »

23.56 + 56.77 = (23 + 77).56 = 100.56 = 5600.


Câu 31:

Tính nhanh: 32.19 + 32.

Xem đáp án »

32.19 + 32 = 32.(19 +1) = 32.20 = 640.


Câu 32:

Tính nhanh: 35.34 + 35,86 + 65.75 + 65.45.

Xem đáp án »

35.34 + 35.86 + 65.75 + 65.45 = 35.(34 + 86) + 65.(75 + 45) = 120.35+120.65 = 120.(35 + 65) = 12000


Câu 33:

Tính nhanh: 43.17 + 29.57 + 13.43 + 57.

Xem đáp án »

43.17 + 29.57 +13.43 + 57 = 43.(17 +13) + 57.(29 +1)

= 43.30 + 57.30 = 30. (43+57) = 3000


Câu 34:

Tính nhanh: 3.25.8+4.37.6 + 2.38.12.

Xem đáp án »

3.25.8 + 4.37.6 + 2.3812 - 24.25 + 24.37 + 24.38

= 24.(25 + 37 + 38) = 2400


Câu 35:

Tính nhanh: 64.16+81.84+17.16.

Xem đáp án »

64.16 + 81.84+17.16 = 16.(64+17)+81.84 = 16.81+81.84

= 81.(16 + 84) = 8100.


Câu 36:

Tính nhanh: 42.15 + 15.58.

Xem đáp án »

42.15 + 15.58 = 15.(42+58) = 15.100 = 1500


Câu 37:

Tính nhanh: 27 + 27.39.

Xem đáp án »

27 + 27.39 = 27.(1+39) = 27.40 =1080


Câu 38:

Tính nhanh: 13.28+72.13+37 + 37.99.

Xem đáp án »

13.28+72.13+37 + 37.99 = 13.(28+72) + 37.(1+99) = 13.100 + 37.100 =1300 +3700 = 5000


Câu 39:

Tính nhanh: 18.15 + 35 + 15.32 + 35.49.

Xem đáp án »

18.15 + 35 + 15.32 + 35.49 = 15.(18+32) + 35.(1+49) = 15.50 + 35.50 = 50.(15+35) = 50.50 = 2500


Câu 40:

Tính nhanh: 2.19.6 + 3.37.4+44.12.

Xem đáp án »

2.19.6 + 3.37.4+44.12

= 19.12 + 37.12 + 44.12

= 12.( 19+37+44)

= 12. 100

=1200


Câu 41:

Tính nhanh: 32.27 + 47.73 + 27.15.

Xem đáp án »

32.27 + 47.73 + 27.15

= (32.27+27.15)+47.73

=27.(32+15)+47.73

= 27.47 + 47.73

= 47.(27+73)

= 47. 100

=4700


Câu 42:

Tính nhanh: A=  1 + 2 + 3 + 4 +...+50

Xem đáp án »

Tổng A có 50 số hạng nên A = (1 + 50).50:2 = 1275


Câu 43:

Tính nhanh: B = 2 + 4 + 6 + 8 + ...+ 100

Xem đáp án »

Số số hạng của tổng B là: (100 - 2): 2+1 = 50 (số)

Do đó B = (2 +100).50 : 2 = 2550.


Câu 44:

Tính nhanh: C = 1 + 3 + 5 + 7 + ...+ 99

Xem đáp án »

Số số hạng của tổng C là: (99 - 1): 2 +1 = 50 (số)

Do đó C = (1 + 99). 50 : 2 = 2500.


Câu 45:

Tính nhanh: D = 2 + 5 + 8 + 11+...+ 98

Xem đáp án »

D = 2 + 5 + 8 + 11+...+ 98

Số phần tử của D là: (98-2):3+1=33

Suy ra D = 33.(98+2):2=1650


Câu 47:

Tìm x, biết: x : 3 - 13 = 47.

Xem đáp án »

x: 3 = 47 +13 => x: 3 = 60 => x = 60.3 => x = 180


Câu 48:

Tìm x, biết: (x : 7 - 7) (x: 12 - 12) = 0.

Xem đáp án »

x :  7 - 7 = 0 hoặc x : 12 - 12 = 0. Do đó x = 49 hoặc x = 144


Câu 49:

Tìm x, biết: 135 + x : 2 = 150.

Xem đáp án »

x : 2 = 150 - 135 => x: 2 = 15 => x = 15.2 => x = 30.


Câu 50:

Tìm x, biết: 140 - 100 : x = 120.

Xem đáp án »

100: x = 140 -120 => 100: x = 20 => x = 100:20 => x = 5


Câu 51:

Tìm x, biết: 300 - x : 5 = 273.

Xem đáp án »

x : 5 = 300 - 273 => x : 5 = 27 =>x = 27.5 => x = 135.


Câu 53:

Tìm x, biết: 

a) (x - 3.5).12 = 0;

b) 35. (x-10) = 35;

c) ( x -5): 3 + 3 = 24;

d) ( x- 4) : 3 - 2 = 100.

Xem đáp án »

a) (x - 3.5).12 = 0

x - 3.5=0

x = 15

b) 35. (x-10) = 35

x-10 = 1

x = 11

c) ( x -5): 3 + 3 = 24

( x -5): 3 = 21

x - 5 = 63

x = 68

d) ( x- 4) : 3 - 2 = 100.

( x- 4) : 3 = 102

x - 4 = 306

x = 310


Câu 54:

Tìm x, biết:

a) (x- 5.9).2 = 0;

b) 21. (32 - x) = 21;

c) 25.(2.x - 4).12 = 0;

d) (x- 4) : 6 - 5 = 10.

Xem đáp án »

a) (x- 5.9).2 = 0;

 x- 5.9 =0

x = 45

b) 21. (32 - x) = 21

32 - x = 1

x = 31

c) 25.(2.x - 4).12 = 0

2.x - 4 = 0

2. x = 4

x = 2

d) (x- 4) : 6 - 5 = 10

(x- 4) : 6 = 15

x - 4 = 90

x = 94


Câu 57:

So sánh hai tích sau mà không tính cụ thể giá trị của chúng: A = 2018.2018 và B = 2017.2019

Xem đáp án »

A = 2018.2018 - 2018.(2017+1) = 2018.2017 + 2018.

B = 2017.2019 = 2017.(2018+1) = 2017.2018 + 2017.

Vì 2018.2017 + 2018 > 2017.2018 + 2017 nên A > B. 


Câu 58:

So sánh hai tích sau mà không tính cụ thể giá trị của chúng: A = 2019.2021 và B = 2018.2022

Xem đáp án »

A = 2019.2021 = (2018+1).2021 = 2018.2021 + 2021.

B = 2018.2022 = 2018.(2021+1) = 2018.2021+2018.

Vì 2018.2021+2021 >2018.2021+2018 nên A > B.


Câu 63:

Tính nhanh:

a) 42 + 257 + 43+158;

b) 205 + ( 2003 + 95);

c) 283+119 + 37+17 + 81;

d) (25.35).40;

e) (125.9).80;

f) 11 + 12 + 13 + …+ 28 + 29.

Xem đáp án »

a) 42 + 257 + 43+158

= (42 + 158) + (257+43)

= 200 + 300

= 500

b) 205 + ( 2003 + 95)

= (205 + 95) + 2003

= 2303

c) 283+119 + 37+17 + 81

= ( 283 + 17) + (119 + 81) + 37

= 300 + 200 + 37

= 537

d) (25.35).40

= (25.40).35

= 1000.35

= 35000

e) (125.9).80;

= (125.80).9

= 90000

f) 11 + 12 + 13 + …+ 28 + 29

= (11+29) + (12+28) + ....

= 19.(11 + 29):2 

= 19.40:2

= 380


Câu 64:

Tính nhanh:

a) 92.17 + 83.92;

b) 108.12 + 25.92 + 13. 108;

c) 1 + 3 + 5 +... + 39;

d)  2 + 7 + 12 + 17 + …+ 62.

Xem đáp án »

a) 92.17 + 83.92

= 92. ( 17 + 83)

= 92 . 100

= 9200

b) 108.12 + 25.92 + 13. 108

= 108.(12 + 13) + 25.92

= 108. 25 + 25.92

= 25. (108 + 92)

= 25. 200

=5000

c) 1 + 3 + 5 +... + 39

= 20.(39+1):2

= 400

d)  2 + 7 + 12 + 17 + …+ 62.

= (2 + 62) + (7+57) + ....(27+ 37)+32

= 64 + 64 + ...+64+32

= 64.6+32

= 416


Câu 66:

Tìm x, biết:

a) (x - 8.25).4 = 0;

b) (x - 50): 4 - 3 = 97;

c) 8.(22 -x) = 8;

d) (x : 3-3)(x: 6-6) = 0.

Xem đáp án »

a) (x - 8.25).4 = 0

x - 8.25 = 0

x = 200

b) (x - 50): 4 - 3 = 97

(x - 50): 4 = 100

x - 50 = 400

x = 450

c) 8.(22 -x) = 8

22 - x = 1

x = 21

d) (x : 3-3)(x: 6-6) = 0.

x : 3-3 = 0 hoặc x: 6-6 = 0

x = 9 hoặc x = 36


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận