Bài tập: Phép nhân phân số

  • 728 lượt xem

  • 9 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Nhân các phân số:

a)13.59;b)37.515;c)73.921;d)(3).724

e)159.59;g)(5).511;h)73.(6);i)(9).421

Xem đáp án »

a)13.597=(1).53.9=527.b)37.515=(3).57.15=17.c)73.921=(7).93.21=1.d)(3).724=(3).724=78.e)53g)2511h)14.i)127


Câu 3:

Tìm x, biết:

a)x15=711.321;b)x25=315.76;

c)x+75=98.427;d)x:511=412.6

Xem đáp án »

a) Thực hiện phép nhân thu được x15=111, từ đó giải ra x=655

b) Thực hiện phép nhân thu được x25=730, từ đó giải ra x=356

c) Đưa về x+75=16, giải ra ta được x=3730

d) Đưa về x:511=2, giải ra ta được x=225


Câu 5:

Viết các phân số sau dưới dạng tích của hai phân số có tử và mẫu các số nguyên dương có một chữ số khác nhau:

a)411;b)1021;c)221;d)815

Xem đáp án »

Viết các phân số sau dưới dạng tích của hai phân số có tử và mẫu là các số nguyên dương có một chữ số:

a) Nhận thấy 4 = 1.4 = 2.2 và 11 = 1.11.

Nên ta phân tích được 411=111.41=211.21

b) 1021=2.53.7=23.57=27.53

c) 221=1.23.7=13.27=17.23

d) Nhận thấy 8 = 1.8 = 2.4 và 15 = 1.15 = 3.5.

 Nên ta phân tích được 815=13.85=83.15=23.45=43.25


Câu 6:

Viết các phân số sau dưới dạng tích của hai phân số có tử khác 1 và mâu là các số nguyên dương:

a)1017;b)923;c)1029;d)411

Xem đáp án »

Viết các phân số sau dưới dạng tích của hai phân số có tử khác 1 và mẫu là các số nguyên dương.

a) 1017=2.51.17=21.517=217.51

b) 923=3.31.23=31.323

c) 1029=2.51.29=21.529=229.51

d) 411=2.21.11=21.211


Câu 7:

So sánh hai biểu thức A và B:

a)A=1815.2112,B=(3)5.(7)9;b)A=25+710.2011,B=37214.1324

Xem đáp án »

a)A=815.2112,B=(3)5.(7)9;A=815.2112=8.2115.12=4.2.3.73.5.4.3=1415B=(3)5.(7)9=(3).(7)5.9=3.75.3.3=715Vì  1415>715nên A>B

b) học sinh tự làm


Câu 9:

Tìm x biết

a)x12=713.1328b)x15=311.7736;c)x+77=918.927d)x:1511=312.8

Xem đáp án »

a)x12=713.1328;x12=14b)x15=311.7736;x15=712;x=15.712c)x+77=918.927;x+1=16d)x:1511=312.8;x:1511=2;x=(2).1511


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận