Bài tập: Phép trừ và phép chia

  • 982 lượt xem

  • 33 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Tính:

a) 217 - 320 : 4;

b) 5052 : 5- 25 : 5

c) 640 : 32 + 32

d) 2180-180:2:9.

Xem đáp án »

a) 217 - 320 : 4 = 217 - 80 = 137

b) 5025 : 5 - 25 : 5 = 1005 - 5 = 1000

c) 640 : 32 + 32 = 20 + 32 = 52

d) 2180 - 180 : 2 : 9 = 2180 - 10 = 2170


Câu 6:

Tính nhanh: 198 + 232 - 98 - 32.

Xem đáp án »

198 + 232 - 98 -  32 = (232 - 32) + (198 - 98) = 300


Câu 7:

Tính nhanh: 567- 32- 68.

Xem đáp án »

567 - 32 - 68 = 567 - (32 + 68) = 467


Câu 8:

Tính nhanh: 99 - 97 + 95 - 93 + 91- 89 + ... + 7 - 5 + 3 - 1

Xem đáp án »

99 - 97 + 95 - 93 + 91 - 89+ ...+7 - 5 + 3 - 1

= (99 - 97) + (95 - 93) + (91 - 89) +... + (7 - 5) + (3 -1)

= 2 + 2 + 2 + . .. + 2 + 2 = 2.25 = 50


Câu 10:

Tính nhanh: 91.25 - 91.13 - 91.12.

Xem đáp án »

91.25 - 91.13 - 91.12 = 91.(25 - 13 - 12) = 0


Câu 11:

Tính nhanh: 47.8 - 27.9 + 47.12 - 27.11.

Xem đáp án »

47.8 - 27.9 + 47.12 - 27.11 = 47. (8 +12) - 27.(9 +11) = (47-27).20 = 400


Câu 13:

Tính nhanh: 375 : 25 - 125 : 25.

Xem đáp án »

375 : 25 - 125 : 25 = (375 - 125) : 25 = 10


Câu 15:

Tìm x, biết:

a) (x - 32) - 68 = 0; 

b) 274 - ( 9.x + 18) = 4

c) 442 + (418 - x) = 860;

d) 107 + (210 - x) = 317

Xem đáp án »

a) x = 100.           

b) x = 28.            

c) x = 0.               

d) x = 0.


Câu 16:

Tìm x, biết:

a) x - 280: 35 - 5.54;

b) ( x - 120) : 35 = 5;

c) (x + 100). 4 = 800;

d) x . 5 + 10.9 = 990

Xem đáp án »

a) x = 278.           

b) x = 295.          

c) x = 100.           

d) x = 180.


Câu 17:

m x, biết:

a) x - 120: 30 = 40;

b) (x + 120) : 20 = 8;

c) (x + 5). 3 = 300;

d) x.2 + 21 : 3= 27

Xem đáp án »

a) x = 44.             

b) x = 40.            

c) x = 95.             

d) x = 10.


Câu 18:

m x, biết:

a) x.14 - x.2 = 120;

b)  x. 13 - x.10 = 240

c) 28.x - x.17 - x = 250.

Xem đáp án »

a) x = 10.             

b) x = 80.            

c) x = 25.


Câu 19:

Tìm x, biết:

a) x.5 - x.2 = 30;

b) x. 34 - x.14 = 200;

c) x.16 - x.14 - x  = 2.

Xem đáp án »

a) x = 10.             

b) x = 10.            

c) x = 2.


Câu 29:

Tính nhanh:

a) 47.29-13.29-24.29;

b) 26.7-17.9 + 13.26-17.11;

c) 1167:6 + 33:6;

d) 1754:17 - 74:17 + 20:17.

Xem đáp án »

a) 290                  

b) 180                  

c) 200                  

d) 100


Câu 30:

Tìm x, biết

a) (x-14)-20 = 0;

b) 25 - ( 2.x +10) = 5;

c) 315 - (135  - x) = 215;

d) 128 + ( 202 - x ) = 330;

e) x - 320:32 = 25.16;

f) ( x - 120) .9 = 450.

Xem đáp án »

a) x = 34             

b) x= 5                

c) x = 35              

d) x = 0

e) x = 410            

f) x= 170


Câu 31:

Tìm x, biết:

a) (290 -  x).4 = 400;

b) x.3 - 2018: 2 = 23;

c) 38. x  - x.12 - x.16 = 40;

d) 280 - x .9 - x = 80.

Xem đáp án »

a) x = 190            

b) x = 344           

c) x = 4                

d) x = 20


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận