Bài tập: Số phần tử của một tập hợp - Tập hợp con (có đáp án)

  • 760 lượt xem

  • 10 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Tính số phần tử của các tập hợp sau: A=15,17,19,...,49,51

Xem đáp án »

 

1.     Tập hợp A là tập hợp các số lẻ từ 15 đến 51 nên số phần tử của tập hợp A là

(5115):2+1=19 (phần tử)

 


Câu 2:

Tính số phần tử của các tập hợp sau:

B=10,12,14,...,76,78

Xem đáp án »

 

Tập hợp B là tập hợp các số chẵn từ 10 đến 78 nên số phần tử của tập hợp B là

(7810):2+1=35 (phần tử)

 


Câu 3:

Tính số phần tử của tập hợp C=17,20,23,...,110,113

Xem đáp án »

Tập hợp C là tập hợp các số tự nhiên từ 17 đến 113, bất cứ hai số liên tiếp nào cũng cách nhau 3 đơn vị nên số phần tử của C là:

(11317):3+1=33 (phần tử)


Câu 4:

Tính số phần tử của các tập hợp sau:

1.      A là tập hợp các số lẻ không vượt quá 46;

Xem đáp án »

1.      Tập hợp các số lẻ không vượt quá 46 là tập hợp A=1,3,5,...,45

Số phần tử của tập hợp này là (451):2+1=23 (phần tử)


Câu 5:

Tính số phần tử của các tập hợp sau:   B là tập hợp các số chẵn không vượt quá 46;

Xem đáp án »

1.      Tập hợp các số chẵn không vượt quá 46 là tập hợp B=0;2;4,...,46

Số phần tử của tập hợp này là (460):2+1=24 (phần tử)


Câu 6:

Tính số phần tử của các tập hợp sau:

C là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 46

Xem đáp án »

1.      Tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 46 là tập hợp  C=47;48;49;...

Tập hợp này có vô số phần tử


Câu 7:

Tính số phần tử của các tập hợp sau:  D là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 46 nhưng nhỏ hơn 47.

Xem đáp án »

1.      Không có số tự nhiên nào lớn hơn 46 nhưng nhỏ hơn 47, do đó tập hợp D không có phần tử nào.


Câu 8:

Gọi P là tập hợp các số có bốn chữ số, trong đó hai chữ số tận cùng là 37. Hỏi tập hợp P có bao nhiêu phần tử?

Xem đáp án »

Ta có P=1037,1137,1237,...9837,9937

Hai số liên tiếp cách nhau 100 đơn vị. Do đó số phần tử của tập hợp P là

(99371037):100+1=90(phần tử)


Câu 9:

Gọi A là tập hợp các tháng (dương lịch) có 30 ngày. Hỏi tập hợp A có bao nhiêu phần tử?

Xem đáp án »

Tập hợp A các tháng có 30 ngày là tập hợp A = {tháng 4, tháng 6, tháng 9, tháng 11}

Vậy tập hợp A có 4 phần tử.


Câu 10:

Tính số phần tử của tập hợp các chữ cái trong từ “THÂN THIỆN”

Xem đáp án »

Tập hợp B các chữ cái trong từ “THÂN THIỆN” là B = {T, H, Â, N, I, Ê}

 

Tập hợp này có 6 phần tử


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận