Bài tâp: Tập hợp. Phần tử của tập hợp (có đáp án)

  • 839 lượt xem

  • 12 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 5 nhưng nhỏ hơn 10 bằng hai cách

Xem đáp án »

Các liệt kê các phần tử: A=6;7;8;9

Cách chỉ ra tính chất đặc trưng: A=xN5<x<10


Câu 4:

Xem hình bên rồi cho biết trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

1.E=1;2;3;4;c2.F=a;b3. P=1;2;3;4;5;a;b;c

Xem đáp án »

1.   1. Đúng, vì tập hợp E có các phần tử 1;2;3;4;c

2. Sai, vì tập hợp F có các phần tử là a;b;c;4

3. Đúng, vì tập hợp P có các phần tử là các phần tử của tập hợp E; F và thêm phần tử 5


Câu 5:

Xem hình bên rồi cho biết cách viết nào đúng, cách viết nào sai?

1.  P = {bút, tẩy}

2.   Q = {sách, vở}

3.    Q = {sách, vở, bút, tẩy}

4.    Q = {sách, vở, bút, tẩy, kính} 

Xem đáp án »

1.  1.    Đúng, vì tập hợp P chỉ có hai phần tử là bút và tẩy

2.      Sai, vì tập hợp Q có bốn phần tử là sách, vở, bút, tẩy

3.      Đúng, vì tập hợp Q có bốn phần tử là sách, vở, bút, tẩy

4.      Sai, vì kính không phải là phần tử của tập hợp Q


Câu 7:

Cho ba tập hợp:

 A = {bút, tẩy, compa, ê-ke}

 B = {sách, vở, ê-ke}

 M = {compa, tẩy, ê-ke}

Trong các cách viết sau, cách viết nào đúng, cách viết nào sai?

a)     BútA

b)    TẩyB

c)     MA

Xem đáp án »

1.     Đúng, vì bút là phần tử của A

2.     Đúng, vì tẩy không phải là phần tử của B

3.     Sai, vì M là một tập hợp, không phải là phần tử của A


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Lê Tú
09:47 - 06/01/2021

có ai đúng hết ko hả

Lê Tú
09:52 - 06/01/2021

mình đúng hết nà