Bài tập: Tập hợp. Phần tử của tập hợp

  • 692 lượt xem

  • 21 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 5:

Nhìn các hình vẽ dưới đây, viết các tập hợp A, B, P, S

Xem đáp án »

Hướng dẫn

A = {5;33); B = {7;x;y}; P = {kéo}; S = (kéo, vở, tẩy). 


Câu 6:

Nhìn các hình vẽ dưới đây, viết các tập hợp M, N, P, Q.

Xem đáp án »

Hướng dẫn

M = (2;17|;  N= {3;s;t); P = {dép); Q = {dép, áo, mu). 


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận