Bài tập: Tia

  • 635 lượt xem

  • 19 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 7:

Vẽ hai tia Ox, Oy đối nhau. Lấy điểm M thuộc tia Ox, điểm N thuộc tia Oy. Vì sao có thể khẳng định hai tia OM và ON đối nhau?

Xem đáp án »

Điểm M thuộc tia Ox nên tia OM trùng tia Ox. Điểm N thuộc tia Oy nên tia ON trùng tia Oy. Vì hai tia Ox và Oy đối nhau nên hai tia OM vàON đối nhau


Câu 19:

Cho điểm O nằm giữa hai điểm M và N, điểm N nằm giữa hai điểm M và P. Giải thích, vì sao hai tia NO và NP đối nhau.

Xem đáp án »

Vì điểm O nằm giữa hai điểm M và N nên tia ON trùng tia NM. Vì điểm N nằm giữa hai điểm M và P nên tia NP là tia đối với tia NM. Do đó, hai tia NO và NP đối nhau


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận