Bài tập: Tính chất của phép nhân

  • 749 lượt xem

  • 15 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 5:

Tính nhanh:

a) (-5).(+125).(-2).(-7).(-8);

b) (-127) . ( 1- 582) - 582 . 127

Xem đáp án »

a) Sử dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân, chú ý rằng (-5).(-2)-10;125.(-8) = -1000.

Từ đó tính được kết quả 70000

b) Sử dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép trừ, ta có: (-127).(1- 582) - 582 . 127 = ( -127) + 127 .582 - 582 .127 = -127


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận