Bài tập toán 6 : Phép cộng phân số

  • 726 lượt xem

  • 48 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 2:

Cộng các phân số sau:

a) 35+27

b) 213+1126

Xem đáp án »

a) 35+27=3.7+(2).535=2135=35

b) 213+1126=2.2+(11)26=1526


Câu 3:

Cộng các phân số sau:

a) 1521+128

b) 3+35

Xem đáp án »

a) 1521+128=15.4+1.384=6384=34

b) 3+35=3.5+(3)5=125


Câu 4:

Cộng các phân số sau:

a) 121+114

b) 512+1318

Xem đáp án »

a) 121+114=1.2+(1).342=542

b) 512+1318=5.3+13.236=1136


Câu 5:

Tính các tổng sau:

a) 2+811+311

b) 12+13+16

Xem đáp án »

a) 2+811+311=2.11+8+311=3311=3

b) 12+13+16=1.3+1.2+16=66=1


Câu 6:

Tính các tổng sau:

a) 12+23+34+45+56

b) 46+2781

Xem đáp án »

a) 12+23+34+45+56=3060+4060+4560+4860+5060=7120

b) 46+2781=46+26=1


Câu 7:

Tính các tổng sau:

a) 4896+135270

b) 3030380808+303030484848

Xem đáp án »

a) 4896+135270=12+12=0

b) 3030380808+303030484848=38+58=1


Câu 8:

Tính bằng cách hợp lí nhất: 14+513+211+813+34 

Xem đáp án »

14+513+211+813+34=14+513+211+813+34 =14+34+513+813+211=1+(1)+211=211


Câu 9:

Tính bằng cách hợp lí nhất: 2131+167+4453+1031+953

Xem đáp án »

2131+167+4453+1031+953=(2131+1031)+(4453+953)+167=1+1+167=27


Câu 10:

Tìm x, biết:

a) x=15+211

b) x5=56+1930

Xem đáp án »

a) x=15+211x=1.11+2.555=2155

b) x5=56+1930x5=5.5+(19)30=630=16x=56


Câu 11:

Tìm x, biết:

a) 134+910=83x

b) x=25+14+13

Xem đáp án »

a) 134+910=83x13.5+9.220=83x8320=83xx=20

b) x=25+14+13x=2.12+1.15+(1).2060x=1960


Câu 12:

Tìm x, biết:

a) x3=23+17

b) 118+136=85x

Xem đáp án »

a) x3=23+17x3=2.7+(1).321=1121x=117

b) 118+136=85x11.3+13.424=85x8524=85xx=24


Câu 13:

Tìm x, biết:

a) x=14+47

b) x1=72+43

Xem đáp án »

a) x=14+47x=1.7+4.428=2328x=2328x=2328

b) x1=72+43x1=296x1=296x1=296x=356x=236


Câu 14:

Tìm x, biết:

a) x2=35+23

b) x43=16+5312+712

Xem đáp án »

a) x2=35+23x2=1915x2=1915x2=1915x=4915x=1115

b) x43=16+5312+712x43=2312x43=2312x43=2312x=134x=712


Câu 15:

Tìm x, biết:

a) x23=15+34

b) x3=15+17114

Xem đáp án »

a) x23=15+34x23=15+34=1120x23=1120x23=1120x=7360x=760

b) x3=15+17114x3=15+114=1970x3=1970x3=1970x=22970x=19170


Câu 16:

Tìm x thuộc Z, biết:

a) 53+143<x<85+410

b) 15+235<x<37+45

Xem đáp án »

a) 

53+143<x<85+4103<x<2x2;1;0;1

b) 

15+235<x<37+45935<x<1335x


Câu 17:

Tìm x thuộc Z, biết:

a) 12+35+110x83+146

b) 113+196+152x1912+54+103

Xem đáp án »

a) 

12+35+110x83+1460x5x0;1;2;3;4;5

b) 

113+196+152x1912+54+1037x3x7;6;5;4;3


Câu 18:

So sánh các phân số sau:

a) 15+45 và 1

b) 35 và 23+15

Xem đáp án »

a) 15+45=1<1 nên 15+45<1

b) 23+15=715; 35=915 mà 715<915 nên 35>23+15


Câu 19:

So sánh các phân số sau:

a) 32+43 và 110+45

b) 12+13+14+15+16 và 2

Xem đáp án »

a) 32+43=16

110+45=710

Mà 16>710 nên 32+43>110+45

b) 12+13+14+15+16=2920<2

Nên 12+13+14+15+16<2


Câu 20:

So sánh: A=20172018+20182019 và B=2017+20182018+2019

Xem đáp án »

Ta có

A=20172018+20182019>20172019+20182019=2018+20182019

Mà 2017+20182019>2017+20182018+2019=B

Nên A > B


Câu 32:

Tính các tổng sau:

a) 12+23+16+37

b) 12+23+34+45+56

Xem đáp án »

a) 12+23+16+37=36+46+16+37=37

b) 12+28+34+45+56=3060+4060+4560+4860+5060=715


Câu 42:

So sánh các phân số sau:

a) 219220  và  215216

b) 19992000  và  20002001

Xem đáp án »

a) 219220+1220=215216+1216=1

Mà   1220<1216   nên  219220>215216

b) 19992000+12001=20002001+12001=1

Mà  1220<1216  nên  219220>215216


Câu 43:

So sánh các phân số sau:

a) 403407  và  813847

b) 251138 và  317171

Xem đáp án »

a) 403407+4407=813817+4817=1

Mà  4407<4817  nên  403407<813817

b) 251138+25138=317171+25172=2

Mà  25138<15138  nên  251138>317171


Câu 44:

So sánh : A=20172018 +20182019  và  B  =2017+20182018+2019

Xem đáp án »

A=20172018+20182019>20172019+20182019=2017+20182019>2017+20182018+2019=B


Câu 45:

So sánh : A=10111012 +10121013  và  B=1011+10121012+1013

Xem đáp án »

A=20112012+20122013>20112013+20122013=2011+20122013>2011+20122012+2013=B


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận