Bài tập toán 6 : Tính chất cơ bản của phân số

  • 766 lượt xem

  • 46 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 10:

Giải thích tại sao các phân số sau đây bằng nhau

a) 2128=3952

b) 13131717=131313171717

Xem đáp án »

a) 2128=21:728:7=34=3.134.13=3952

b) 13131717=1313:1011717:101=1317=13.1010117.10101=131313171717


Câu 11:

Một vòi nước chảy 5 giờ thì đầy bể. Hỏi khi chảy trong 1 giờ, 50 phút, 120 phút thì lượng nước đã chảy chiếm bao nhiêu phần bể?

Xem đáp án »

5 giờ = 300 phút

Khi chảy trong 1 giờ thì lượng nước đã chảy chiếm 15 bể

Khi chảy trong  50 phút thì lượng nước đã chảy chiếm 50300 bể

Khi chảy trong 120 phút thì lượng nước đã chảy chiếm 120300 bể


Câu 17:

Viết số thích hợp vào ô trống:

a) 13=1.63.6=

b) 37=3.57.5=

c) 3020=30:20:=3

d) 2535=25:535:=

Xem đáp án »

a) 13=1.63.6=618

b) 3020=30:1020:10=32

c) 37=3.57.5=1535

d) 2535=25:535:5=57


Câu 24:

Giải thích tại sao các phân số sau đây bằng nhau:

a) 14142121=23;

b) 131313171717=1317.

Xem đáp án »

a) 14142121=1414:7072121:707=23;

b) 131313171717=131313:(10101)171717:10101=1317.


Câu 26:

Giải thích tại sao các phân số sau đây bằng nhau: abab¯cdcd¯=ababab¯cdcdcd¯

Xem đáp án »

abab¯cdcd¯=101ab¯101cd¯=ab¯cd¯;ababab¯cdcdcd¯=10101ab¯10101cd¯=ab¯cd¯

abab¯cdcd¯=ababab¯cdcdcd¯


Câu 29:

Tìm phân số bằng phân số 3260, biết tổng của tử và mẫu là 115.

Xem đáp án »

Ta có 3260=815. Theo tính chất cơ bản của phân số, phân số phải tìm có dạng 8m15m(mZ,m0)

Theo đầu bài thì 8m+15m=11523m=115m=5

Vậy phân số phải tìm là 8.515.5=4075.


Câu 38:

Tìm tất cả các phân số bằng phân số 57133 và có mẫu là số tự nhiên nhỏ hơn 30.

Xem đáp án »

Các phân số bằng phân số 57133 và có mẫu là số tự nhiên nhỏ hơn 30 là: 57133=37=614=921=1228


Câu 41:

Các phân số cho sau đây có bằng nhau không? Vì sao?

 1215 và 8-10

Xem đáp án »

1215=12:315:3=45 và 810=8:210:2=45

Vậy 1215=810


Câu 42:

Các phân số cho sau đây có bằng nhau không? Vì sao?

 1520 và 1830

Xem đáp án »

1520=15:520:5=34 và 1830=18:630:6=35

Vậy 15201830


Câu 43:

Các phân số cho sau đây có bằng nhau không? Vì sao?

 123412341234 và 567856785678

Xem đáp án »

123412341234=1234:123412341234:1234=110001 và 567856785678=5678:567856785678:5678=110001

Vậy 123412341234=567856785678


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận