Bài tập: Ước và bội

  • 965 lượt xem

  • 18 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho các số sau: 0; 1; 3; 14; 7; 10; 12; 5; 20. Tìm các số thỏa mãn:

a) Là ước của 10;

b) Là ước của 6.

Xem đáp án »

a) Vì trong các số đã cho 10 chia hết cho 1;5;10 nên {1; 5;10}ϵ Ư (10).

b) Vì tổng các số đã cho 6 chia hết cho 1;3 nên {1;3} ϵ Ư (6).


Câu 2:

Cho các số: 13; 19; 20; 36; 121; 125; 201; 205; 206. Chỉ ra những số thuộc tập hợp sau:

a) B (3);

b) B (5).

Xem đáp án »

a) Vì trong các số đã cho có 36; 201 chia hết cho 3 nên {36; 201) ϵ B (3).

b) Vì trong các số đã cho có 20; 125; 205 chia hết cho 5 nên {20;125;205} ϵ B(5).


Câu 3:

a) Tìm tập hợp các ước của những số sau: 6; 10; 12; 13; 70.

b) Viết tập hợp các bội của các số sau: 4; 7; 8; 12.

Xem đáp án »

a)Ư(6) = {l;2;3;6}; Ư (10) = {1;2;5;10}; Ư(12) = {1;2;3;4;6;12); Ư (13)

= {1; 13); Ư (70) = {1; 2; 5; 7; 10; 14; 35;70).

b) B (4) = {0;4;8;12;16;20;...}; B (7) = {0;7;14;21;28;35;...};

B (8) = {0;8;16;24;32;40;...); B (12) = {0;12;24;36;48;...}.


Câu 8:

Có 20 viên bi. Bạn Minh muốn chia đều số viên bi vào các hộp. Tìm số hộp và số viên bi trong mỗi hộp? Biết không có hộp nào chứa 1 hay 20 viên bi.

Xem đáp án »

Số hộp và số viên bi trong mỗi hộp phải là ước số của 20.

Ta có: Ư(20) = {1; 2; 4; 5; 10; 20}. Vì không có hợp nào chứa 1 hay 20 viên bi nên số viên bi trong mỗi hộp chỉ có thể là : 2; 4; 5 ;10 ứng với số hộp là 10; 5; 4; 2.


Câu 9:

Năm nay Bình 12 tuổi. Tuổi của mẹ Bình là bội số của tuổi Bình. Tìm tuổi của mẹ Bình biết tuổi của mẹ lớn hơn 30 và nhỏ hơn 45.

Xem đáp án »

Gọi x là số tuổi của mẹ Bình (x ϵ N; 30 < x < 45).

Vì tuổi của mẹ Bình là bội số của tuổi Bình nên  xϵ B (12)

Vậy mẹ Bình 36 tuổi.


Câu 12:

a) Tìm tập hợp các ước của những số sau: 13; 16; 0; 18.

b) Viết tập hợp các bội của các số sau: 9; 11; 15; 20.

Xem đáp án »

a) Ư(13) = {l;13};

Ư (16)  = {1;2;4;8;16}

Ư (0) = N*

Ư (18) = {1;2;3;6;9;18}

b) B (9) = {0;9;18;27;36}

B (11) = {0;11;22;33;44}

B (15) = {0;15;30;45;60}

B(20) = {0;20;40;60;80}


Câu 13:

Tìm các số tự nhiên x sao cho:

a) x B (3) và 21 x51;

b) x  Ư(30) và x7;

c) x3 và 51< x 78; 

d) 30x và x 6.

Xem đáp án »

a) x ϵ {21; 24; 27; 30; 33; 36; 39; 42; 45; 48; 51}.

b) x ϵ {10;15;30}.      

c) x ϵ {54;57;60;63;66;69;72;75;78}.

d) x ϵ {1;2;3;5;6}. 


Câu 14:

Tìm các số tự nhiên x sao cho:

a) x B (12) và 20 x 50;

b) xƯ (20) và  x >8;

c) x7 và x 50; 

d) 12 x.

Xem đáp án »

a) Ta có B (12) = {0;12;24;36;48;60;72,..}. Mà 20x50;

=> xϵ {24;36;48}.

b) x ϵ {10;20}.

c) x ϵ {0;7;14;21;28;35;42;49}.

d) x ϵ {1;2;3;4;6;12


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận