ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Vấn đề thuộc lĩnh vực hóa học - Cấu hình electron nguyên tử

  • 1162 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nhận định nào đúng?

Xem đáp án

Trả lời:

Nhận định đúng là: Tất cả các nguyên tố mà nguyên tử có 7 electron ở lớp ngoài cùng đều là phi kim.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Nguyên tử của nguyên tố R có lớp ngoài cùng là lớp M, trên lớp M có chứa 2 electron. Cấu hình electron của R và tính chất của R là

Xem đáp án

Trả lời:

Lớp M là lớp thứ 3 =>lớp thứ nhất và lớp thứ 2 đã đầy e

=>cấu hình e của R là: 1s22s22p63s2

R có 2e lớp ngoài cùng =>R là kim loại

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Tổng số hạt của nguyên tử nguyên tố X là 52. Cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng của X là 3p5. Số khối của X là

Xem đáp án

Trả lời:

+) Cấu hình e lớp ngoài cùng của X là 3p5 

=>cấu hình e của X là 1s22s22p63s23p 

=>X có 17 e =>X có 17 p

+) Tổng số hạt trong X: p + n + e = 52

=>n = 52 – 17.2 = 18

+) số khối A = p + n = 17 + 18 = 35

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron ở các phân lớp p là 10. Nguyên tố X là

Xem đáp án

Trả lời:

X có tổng số electron ở các phân lớp p là 10

Vì lớp thứ 2 chỉ có 6e ở phân lớp p =>X có 3 lớp e

=>cấu hình e của X : 1s22s22p63s23p4  

=>X có 16e, 16p =>X là S

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Cho Zn có số hiệu nguyên tử bằng 30. Cấu hình của ion Zn2+ là

Xem đáp án

Trả lời:

Cấu hình e của Zn (Z = 30) là: 1s22s22p63s23p63d104s2

Ion Zn2+ mất 2e =>cấu hình e của Zn2+ là: 1s22s22p63s23p63d10

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận