Cộng hai số nguyên cùng dấu

  • 834 lượt xem

  • 64 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 11:

Bạn Lan  nợ bạn Hoa là  7000 đồng và nợ bạn Tâm là 4000  đồng. Hỏi bạn Lan đang bị âm bao nhiêu tiền? Nếu bạn Lan có 10000 đồng thì có đủ để trả nợ hay không?

Xem đáp án »

Bạn Lan nợ bạn Hoa 7000 đồng có nghĩa là bạn Lan đang bị âm 7000 đồng

Bạn Lan nợ bạn Tâm 4000 đồng có nghĩa là bạn Lan đang bị âm 4000 đồng

Số tiền bạn Lan có là (7000)+(4000)=11000 đồng

Nếu bạn Lan có 10000 đồng thì bạn không đủ để trả nợ


Câu 12:

Hình dưới đây là tháp domino có 4 tầng. Lâm xếp các quân cờ domino thành hình tháp. Hỏi với hai bộ cờ domino Lâm có thể xếp đủ hình tháp 10 tầng không? Biết bộ cờ domino có  quân cờ

Xem đáp án »

Gọi tầng cao nhất là tầng 1 thì:

Tầng 1:1

Tầng 2:1 + 1= 2  

…….

Tổng số quân cờ để xếp được 10 tầng là 1+2+3+...+10=55 

Vậy bộ cờ có 56 quân cờ nên xếp được


Câu 24:

Ông Năm nợ bà Ba 150 nghìn đồng và hôm nay ông Năm lại vay (thêm nợ) bà Ba thêm 50 nghìn đồng nữa. Hỏi ông Năm nợ bà Ba bao nhiêu? (Hãy biểu diễn số nợ bằng số nguyên rồi tìm kết quả).

Xem đáp án »

Ông Năm nợ bà Ba 150 nghìn đồng nghĩa là ông có : – 150 nghìn đồng

Ông Năm  vay thêm bà Ba thêm 50 nghìn đồng nghĩa là ông có thêm : – 50 nghìn đồng.

Tổng cộng ông Năm có : 150+50=150+50=200(nghìn đồng).

Vậy ông Năm nợ bà Ba 200 nghìn đồng


Câu 25:

Đáy một cái giếng có độ cao so với mặt đất là -35m. Người ta dự định đào sâu thêm 15m nữa. Hỏi khi đó đáy cái giếng đó có độ cao bao nhiêu mét so với mặt đất?

Xem đáp án »

Khi đào sâu thêm 15m nữa có nghĩa là đáy giếng cao thêm  –15m nữa.

Vậy, khi đó đáy cái giếng đó có độ cao là

35+15=35+15=50


Câu 37:

Nhà bác học Ác – si – mét mất năm 212 trước Công nguyên,  biết rằng ông thọ 75 tuổi. Hỏi ông sinh năm nào?

Xem đáp án »

Nhà bác học Ác – si – mét mất năm 212 trước công nguyên => Ông mất năm -212

Ông thọ 75 tuổi nên năm sinh của Ác – si – mét là:

212+75=287 


Câu 41:

Tính:

a. 1074 + 253

b. 123 + (75)

c. |-318| + |-95| + 47

d. 468 + |-27| + 10

Xem đáp án »

a.1074+253 = 1327

b.−123+(−75) = 198

c.|-318|+|-95| + 47 = 460

d. 468 + |-27| + 10 = 505


Câu 42:

Điền dấu “+” hoặc “-” vào ô trống

Xem đáp án »

a)     a) +; +                        b)  +; +

c)  -; -                          d) -; -


Câu 43:

Tìm tổng của số nguyên âm nhỏ nhất có hai chữ số và số nguyên âm lớn nhất.

Xem đáp án »

Số nguyên âm nhỏ nhất có hai chữ số là -99 và số nguyên âm lớn nhất là -1.

Tổng của chúng là: 99+1=100


Câu 45:

Tính giá trị biểu thức

Xem đáp án »

a)     – 82

b)    – 380

c)     – 327


Câu 46:

Dãy số sau được viết theo quy luật: - 18; - 16; - 14;…Hãy phát hiện quy luật và viết tiếp ba số hạng của dãy. Tính tổng ba số hạng vừa viết được

Xem đáp án »

Quy luật: Dãy số cách đều, mỗi số cách nhau 2 đơn vị.

Ba số hạng tiếp theo của dãy là: - 12 ; - 10; - 8.

Tổng ba số hạng đó là: 12+10+8=30


Câu 48:

Điền dấu “>,=, <” thích hợp vào ô trống

Xem đáp án »

  a) <           b) =                      c) >                       d) <


Câu 49:

Điền dấu “+,-” thích hợp vào ô trống:

Xem đáp án »

a) +; +                            b) +; +                            c) +; + (hoặc +; -)


Câu 60:

So sánh

d) Em có nhận xét tổng của một số nguyên bất kì với một số nguyên âm (nguyên dương) với số đã cho?

Xem đáp án »

d) Tổng của một số nguyên bất kì với một số nguyên âm luôn nhỏ hơn số đã cho. Tổng của một số nguyên bất kì với một số nguyên dương luôn lớn hơn số đã cho


Câu 61:

So sánh

d) Em có nhận xét gì về giá trị tuyệt đối của một tổng hai số nguyên với tổng hai giá trị tuyệt đối của chúng?

Xem đáp án »

d) Giá trị tuyệt đối của một tổng hai số nguyên luôn nhỏ hơn hoặc bằng tổng hai giá trị tuyệt đối của chúng


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận