Cộng hai số nguyên trái dấu

  • 711 lượt xem

  • 47 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 8:

So sánh

d) Em có nhận xét tổng của một số nguyên bất kì với một số nguyên âm (nguyên dương) với số đã cho?

Xem đáp án »

) Tổng của một số nguyên bất kì với một số nguyên âm luôn nhỏ hơn số đã cho. Tổng của một số nguyên bất kì với một số nguyên dương luôn lớn hơn số đã cho


Câu 9:

So sánh

d) Em có nhận xét gì về giá trị tuyệt đối của một tổng hai số nguyên với tổng hai giá trị tuyệt đối của chúng

Xem đáp án »

d) Giá trị tuyệt đối của một tổng hai số nguyên luôn nhỏ hơn hoặc bằng tổng hai giá trị tuyệt đối của chúng.


Câu 17:

Tính giá trị biểu thức

          a) x + (–  26), biết x = 6

          b) – 15 +  y, biết y = – 25

Xem đáp án »

Tính giá trị biểu thức:

a) x + (–  26), biết x = 6

Với x = 6 thì x + (–  26) = 6 + (–  26) = -20

b) – 15 +  y, biết y = – 25

Với y = -25 thì – 15 +  y = – 15 +  (-25) = - 40 


Câu 18:

Tính giá trị biểu thức

          a) x + (– 10), biết x = – 28

          b) (– 267) +  y, biết y = –  33

Xem đáp án »

Tính giá trị biểu thức:

          a) x + (– 10), biết x = – 28

Với x = -28 thì x + (– 10) = -28 + (– 10) = -38

          b) (– 267) +  y, biết y = –  33

Với y = -33 thì (– 267) +  (-33) = - 300


Câu 19:

Tính và so sánh kết quả:

          a) 37+ (– 27)  và (–  27) + 37

          b) 6 + (– 6)  và (–  103) + 103

Xem đáp án »

Tính và so sánh kết quả:

          a) 37+ (– 27)  và (–  27) + 37

37+ (– 27) = 10

(–  27) + 37 = 10

Vậy 37+ (– 27)  = (–  27) + 37

          b) 6 + (– 6)  và (–  103) + 103

6 + (– 6)  = 0

 (–  103) + 103 = 0

 Vậy 6 + (– 6)  =(–  103) + 103


Câu 21:

So sánh:

          a) 2018 + (– 3)  và  2018

          b) (– 105) + 5 và (– 105)

          c) (– 59) + (– 10) và (–59)

Xem đáp án »

a) 2018 + (– 3)  <  2018

          b) (– 105) + 5 > (– 105)

          c) (– 59) + (– 10) < (–59)


Câu 23:

Số tiền lãi của một cửa hàng tháng này so với tháng trước tăng x triệu đồng. Hỏi x bằng bao nhiêu, biết rằng số tiền lãi của của hàng tháng này so với tháng trước:

          a) Tăng 2 triệu đồng ?

          b) Giảm 1 triệu đồng?

Xem đáp án »

a) Số tiền lãi của của hàng tháng này so với tháng trước tăng 2 triệu đồng vậy x = 2 ( triệu đồng)

b) Số tiền lãi của của hàng tháng này so với tháng trước giảm 1 triệu đồng nghĩa là tăng (- 1) triệu đồng. Vậy x = -1 (triệu đồng)


Câu 33:

So sánh và rút ra nhận xét

Xem đáp án »

NX: Giá trị tuyệt đối của tổng hai số nguyên cùng dấu bằng tổng các giá trị tuyệt đối của chúng

NX: Giá trị tuyệt đối của tổng hai số nguyên trái dấu nhỏ hơn tổng các giá trị tuyệt đối của chúng


Câu 40:

Tính giá trị của biểu thức

Xem đáp án »

23+123=100203+16=18786+78=846341=504


Câu 47:

Trên đây là bảng dữ liệu khí hậu ở thành phố Sa Pa. Thành phố Sa Pa là một trong những địa điểm có tuyết rơi tại Việt Nam. Trong khoảng thời gian từ năm 1957 tới năm 2013, đã có 21 lần tuyết rơi tại Sa Pa. Lần tuyết rơi mạnh nhất vào ngày 13 tháng 2 năm 1968, liên tục từ 3 giờ sáng đến 14 giờ cùng ngày, dày tới 20cm.

Nhiệt độ ở Sa Pa hôm qua là 30C, hôm nay nhiệt độ giảm 50C. Hỏi nhiệt độ hôm nay ở Sa Pa là bao nhiêu độ C?


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận