Dạng 1: Nhận biết các số chia hết cho 2, cho 5

  • 1597 lượt xem

  • 3 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 2:

Cho các số sau: 3071; 105; 6760; 422. Trong các số trên:

a, Số nào chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5?

b, Số nào chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2?

c, Số nào chia hết cho cả 25?

d, Số nào không chia hết cho cả 25?

Xem đáp án »

a, Số nào chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5: 422

b, Số nào chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2: 105

c, Số nào chia hết cho cả 2 và 5: 6760

d, Số nào không chia hết cho cả 2 và 5: 3071


Câu 3:

Từ 15 đến 120 có bao nhiêu số chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5?

Xem đáp án »

Từ 15 đến 120  có các số chẵn là 16; 18; ...; 120 gồm(120 – 16) : 2 + 1 = 53 số.

Loại đi các số chia hết cho 5 20; 30;...; 120 gồm (120 – 20) : 10 +1 =11 số

Còn lại 53 – 11 = 42 số chia hết cho 2  nhưng không chia hết cho 5


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận