Dạng 1: Nhận biết các số chia hết cho 3, cho 9

  • 1754 lượt xem

  • 2 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Trong các số sau: 178; 567; 930; 1257; 5152; 3456; 3285.

a) Số nào chia hết cho 3?

b) Số nào chia hết cho 9?

c) Số nào chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9?

Xem đáp án »

Xét số 178 có 1+7+8 = 16 mà 16 không chia hết cho 3 => 178 không chia hết cho 3

Xét số 567 có 5 + 6 + 7 = 18 mà 183 => 5673.

Tương tự với các số khác thì ta được đáp số

a) {567;930; 1257; 3456; 3285}.

b) {567; 3456; 3285}.

c) {930; 1257}.


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận