Đề kiểm tra chương 1 - Số 5

  • 1242 lượt xem

  • 10 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Thực hiện phép tính:

a, 5.22-18:32

b, 17.85+15.17 – 120

c, 23.17-23.14

d, 20 – [30 – 5-12]

Xem đáp án »

a, 5.22-18:32

= 5.4 – 18:9

= 20 – 2 = 18

b, 17.85+15.17 – 120

= 1445+255 – 120

= 1580

c, 23.17-23.14

23.(17-14) = 8.3 = 24

d, 20 – [30 – 5-12]

= 20 – (30 – 16) = 6


Câu 2:

Thực hiện phép tính:

a, 75-3.52-4.23

b, 2.52+3:710-54:33

c, 150+50:5-2.32

d, 5.32-32:42

Xem đáp án »

a, 75-3.52-4.23

= 75 – (3.25 – 4.8)

= 75 – 43 = 32

b, 2.52+3:710-54:33

= 50 + 3 – 2 = 51

c, 150+50:5-2.32

= 150 + 10 – 18 = 142

d, 5.32-32:42

= 5.9 – 32:16 = 45 – 2 = 43


Câu 3:

Thực hiện phép tính:

a, 27.75  + 25.27 – 150

b, 142 – [50 – (23.10 – 23.5)]

c, 375:{32 – [4+(5.32 – 42]} – 14

d, {210:[16+3.(6+3.22)]} – 3

Xem đáp án »

a, 27.75  + 25.27 – 150

= 2025 + 675 – 150 = 2550

b, 142 – [50 – (23.10 – 23.5)]

= 142 – [50 – (80 – 40)] = 132

c, 375:{32 – [4+(5.32 – 42]} – 14

= 375:{32 – [4+(45 – 42)]} – 14

= 375:(32 – 7) – 14 = 15 – 14 = 1

d, {210:[16+3.(6+3.22)]} – 3

= [210:(16+3.18)] – 3

= 210 : 70 – 3 = 3 – 3 = 0


Câu 4:

Thực hiện phép tính:

a, 80-4.52-3.23

b, 56:54+23.22-12018

c, [36.4 – 4.82-7.112]:4 – 20190

d, 303 – 3.{[655 – (18:2+1).43+5]}:100

Xem đáp án »

a, 80-4.52-3.23

= 80 – (4.25 – 3.8)

= 80 – 76 = 4

b, 56:54+23.22-12018

52+25-1

= 25 + 32 – 1 = 56

c, [36.4 – 4.82-7.112]:4 – 20190

= (144 – 4.52):4 – 1

= (144 – 100):4 – 1

= 11 – 1 = 10

d, 303 – 3.{[655 – (18:2+1).43+5]}:100

= 303 – 3.(655 – 10.64 + 5):1

= 303 – 10 = 293


Câu 6:

Tìm x, biết:

a, 4x+18:2 = 13

b, 48 – 3(x+5) = 24

c, 2x-20=35:33

d, (15+x):3 = 315:312

Xem đáp án »

a, 4x+18:2 = 13

4x+9 = 13

x = 1

b, 48 – 3(x+5) = 24

3(x+5) = 24

x + 5 = 8

x = 3

c, 2x-20=35:33

2x – 1 = 32

2x = 10

x = 5

d, (15+x):3 = 315:312

(15+x):3 = 33

(15+x):3 = 27

15 + x = 54

x = 39


Câu 7:

Tìm x, biết:

a, 1230 : 3(x – 20) = 10

b, 250 – 10.(24 – 3x):15 = 244

c, 4x3 + 15 = 47

d, 65-4x+2=20140

e, 4.2x-3=125

Xem đáp án »

a, 1230 : 3(x – 20) = 10

3(x – 20) = 123

– 20 = 41

x = 61

b, 250 – 10.(24 – 3x):15 = 244

10.(24 – 3x):15 = 6

10.(24 – 3x) = 90

24 – 3x = 9

3x = 15

x = 5

c, 4x3 + 15 = 47

4x3 = 32

x3=8=23

x = 2

d, 65-4x+2=20140

65-4x+2=1

4x+2=64=43

x + 2 = 3

x = 1

e, 4.2x-3=125

4.2x=128

2x=32=25

x = 5


Câu 9:

Tính tổng sau:

a, S = 8+12+16+20+...+100

b, S = 4+7+10+13+...+2014+2017

Xem đáp án »

a, Số phần tử của tổng S là: (100 – 8) : 4 + 1 = 24 phần tử

Khi đó: S = (100+8).24:2 = 1296

b, Số phần tử của tổng S là: (2017 – 4):3+1 = 672 phần tử

Khi đó: S = (4+2017).672:2 = 679056


Câu 10:

So sánh:

a, 1+2+3+43 và 13+23+33+43

b, 194 và 16.18.20.22

Xem đáp án »

a, 1+2+3+43 = 100; 13+23+33+43 = 100 nên 1+2+3+4313+23+33+43

Vậy 1+2+3+43 = 13+23+33+43

b, 16.18.20.22 = (19 – 3)(19 – 1)(19 + 1)(19 + 3)

(19 – 3)(19+3)(19 – 1)(19 + 1)

= (192 – 9)(192 – 1)

194-9.192-192+9

194-10.192+9194

Vậy 16.18.20.22 194


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận