Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 Chương 3 Số học có đáp án (Đề 1)

  • 914 lượt xem

  • 3 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 2:

Tìm x ∈ Z, biết:

a) -519+319<x191319+-1119b) -78+56<x2458+-512

Xem đáp án »

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

-1 ≤ x ≤ 5 mà x ∈ Z. Do đó: x ∈ { -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 }


Câu 3:

Chứng minh phân số:

4n+35n+4 tối giản với mọi nN*

Xem đáp án »

Gọi d = ƯCLN ( 4n + 3 ; 5n + 4 ) ; d ∈ N*

Ta có: d = ƯC( 4n + 3 ; 5n + 4 )

⇒ ( 4n + 3 ) ⋮ d ; ( 5n + 4 ) ⋮ d ⇒ [4( 5n + 4 ) – 5 ( 4n + 3 )] ⋮ d

⇒[( 20n + 16 ) – ( 20n + 15 )] ⋮ d ⇒ 1 ⋮ d. Mà d ∈ N* → d = 1

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận