Giải toán 6 Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số

  • 1074 lượt xem

  • 35 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho ba ví dụ về phân số. Cho biết tử và mẫu của mỗi phân số đó.

Xem đáp án »

- Phân số Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6 , có -7 là tử số, 8 là mẫu số

- Phân số Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6 , có 14 là tử số, -5 là mẫu số

- Phân số Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6 , có 9 là tử số, 2 là mẫu số


Câu 2:

Trong các cách viết sau đây, cách viết nào cho ta phân số ?

a)47b)0.25-3; c)-23; d) 6.237.4 e)30

Xem đáp án »

Cách viết cho ta phân số là a, c

Cách viết b, d có tử số là số thập phân nên không cho ta phân số

Cách viết e có mẫu số bằng 0 nên không cho ta phân số


Câu 3:

Mọi số nguyên có thể viết dưới dạng phân số không ? Cho ví dụ.

Xem đáp án »

Mọi số nguyên có thể viết được dưới dạng phân số

Ví dụ: Số 9 có thể viết dưới dạng phân số là Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6


Câu 6:

Phần tô màu trong các hình 4a, b, c, d biểu diễn các phân số nào?

Xem đáp án »

Hướng dẫn

Hình 4a là một hình vuông được chia thành 9 hình vuông nhỏ bằng nhau, phần tô màu chiếm 2 trong 9 phần đó. Do đó phần tô màu biểu diễn của phân số 2/9. Các phần b, c, d bạn làm tương tự.

Đáp án

Hình vuông được chia thành 9 phần bằng nhau, tô đậm 2 phần.

Do đó hình trên biểu diễn phân số 2/9.

 


Câu 7:

Phần tô màu trong các hình 4a, b, c, d biểu diễn các phân số nào?

Xem đáp án »

Hướng dẫn

Hình 4a là một hình vuông được chia thành 9 hình vuông nhỏ bằng nhau, phần tô màu chiếm 2 trong 9 phần đó. Do đó phần tô màu biểu diễn của phân số 2/9. Các phần b, c, d bạn làm tương tự.

Ta chia hình trên thành các phần đều nhau được hình như sau:

Giải bài 2 trang 6 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Hình trên được chia thành 12 phần bằng nhau, có 9 phần được tô đậm.

Do đó hình 4b) biểu diễn phân số 9/12.


Câu 8:

Phần tô màu trong các hình 4a, b, c, d biểu diễn các phân số nào?

Xem đáp án »

Hướng dẫn

 

Hình 4a là một hình vuông được chia thành 9 hình vuông nhỏ bằng nhau, phần tô màu chiếm 2 trong 9 phần đó. Do đó phần tô màu biểu diễn của phân số 2/9. Các phần b, c, d bạn làm tương tự.

Ta chia hình vuông thành 4 phần bằng nhau như hình dưới. Phần tô đậm chiếm 1 phần.

Giải bài 2 trang 6 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Do đó hình 4c) biểu diễn phân số 1/4.


Câu 9:

Phần tô màu trong các hình 4a, b, c, d biểu diễn các phân số nào?

Xem đáp án »

Hướng dẫn

Hình 4a là một hình vuông được chia thành 9 hình vuông nhỏ bằng nhau, phần tô màu chiếm 2 trong 9 phần đó. Do đó phần tô màu biểu diễn của phân số 2/9. Các phần b, c, d bạn làm tương tự.

Chia hình thành các phần bằng nhau như hình dưới.

Giải bài 2 trang 6 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Hình được chia thành 12 phần bằng nhau và được tô đậm 1 phần.

Vậy hình trên biểu diễn phân số 1/12.


Câu 18:

Dùng cả hai số 5 và 7 để viết thành phân số (mỗi số chỉ được viết một lần ). Cũng hỏi như vậy đối với hai số 0 và -2.

Xem đáp án »

- Dùng cả hai số 5 và 7 để viết thành phân số. Ta được 2 phân số là:

Giải bài 5 trang 6 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

- Dùng hai số 0 và -2 để viết thành phân số. Ta viết được 1 phân số, vì mẫu số không thể bằng 0, nên phân số viết được là:

Giải bài 5 trang 6 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

 


Câu 26:

Tìm các số nguyên x và y biết:

x7=621

Xem đáp án »

Từ Giải bài 6 trang 8 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Suy ra x . 21 = 6 . 7

x . 21 = 42

x = 42 : 21

x = 2.

Vậy x = 2.


Câu 27:

Tìm các số nguyên x và y biết:

-57=2028

Xem đáp án »

Từ Giải bài 6 trang 8 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6 suy ra:

(-5) . 28 = y . 20

-140 = y . 20

y = (-140) : 20

y = -7.

Vậy y = -7.


Câu 35:

Từ đẳng thức 2.3 = 1.6 ta có thể lập được các cặp phân số bằng nhau như sau:

26=13; 21=63; 36=12; 31=62

Hãy lập các cặp phân số bằng nhau từ đẳng thức 3.4 = 6.2

Xem đáp án »

Phân tích bài toán:

Trước khi xem đáp số, các bạn để ý rằng: khi ta nhân chéo mỗi cặp phân số bằng nhau trên thì ta đều được đẳng thức 2.3 = 1.6 ban đầu. Chẳng hạn:

2/6 = 1/3 nhân chéo ta được: 2.3 = 1.6;

2/1 = 6/3 nhân chéo ta được: 2.3 = 1.6; ...

Lời giải:

Qua đẳng thức 3.4 = 6.2 lần lượt lấy một thừa số ở vế trái làm tử số còn mẫu số là một thừa số bất kì ở vế phải, chúng ta lập được các cặp phân số bằng nhau sau:

Giải bài 10 trang 9 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

 


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận