Hóa học 12 Bài tập thủy phân chất béo có đáp án

  • 1780 lượt thi

  • 55 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Thủy phân tristearin trong môi trường axit ta thu được sản phẩm là

Xem đáp án

Tristearin có công thức là: (C17H35COO)3C3H5

(C17H35COO)3C3H5 + 3H2O → 3C17H35COOH + C3H5(OH)3

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Thủy phân triolein trong môi trường axit thu được sản phẩm là

Xem đáp án

(C17H33COO)3C3H5 + 3H2O -> 3C17H33COOH + C3H5(OH)3

=> sản phẩm: C17H33COOH và glixerol.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Thủy phân hoàn toàn một lượng tristrearin trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được 1 mol glyxerol và

Xem đáp án

Tristearin là trieste của glixerol và axit stearic ( C17H35COOH).

Khi thủy phân trong dung dịch kiềm sẽ tạo muối và glixerol.

(1 mol trieste tạo 1mol glixerol và 3 mol muối Na)

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Thủy phân hoàn toàn một lượng triolein trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được  0,2 mol glyxerol và

Xem đáp án

Tristearin là trieste của glixerol và axit oleic (C17H33COOH).

Khi thủy phân trong dung dịch kiềm sẽ tạo muối và glixerol.

(0,2 mol trieste tạo 0,2 mol glixerol và 0,6 mol muối Na)

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Đun glixerol với hỗn hợp các gồm n axit béo khác nhau (có xúc tác H2SO4) có thể thu được bao nhiêu loại trieste (chỉ tính đồng phân cấu tạo) ?

Xem đáp án

Ta thấy rằng +) Trieste gồm 1 loại axit béo -> có 1 đồng phân.

                       +) Trieste gồm 2 loại axit béo -> có 4 đồng phân.

                       + Trieste gồm 3 loại axit béo -> có 3 đồng phân.

Lần lượt chọn 1 trong n, 2 trong n, 3 trong n (ứng với 3 loại Trieste kể trên): \(C_n^1; C_n^2; C_n^3\)

Số đồng phân là: 

Đáp án cần chọn là: A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận