Khi nào thì xOy+yOz=xOz

  • 1070 lượt xem

  • 56 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho tia OA nằm giữa hai tia OB và OC. Biết BOA^=30°,BOC^=70°. Tính số đo góc AOC.

Xem đáp án »

tia OA nằm giữa hai tia OB và OC nên BOA^+AOC^=BOC^
Từ đó, ta tính được AOC^=40°


Câu 3:

Lấy điểm O thuộc đường thẳng xy. Tia Oz thuộc một nửa mặt phẳng bờ xy sao cho xOz^zOy^=40°. Tính số đo góc xOzzOy

Xem đáp án »

Ta có xOz^+zOy^=xOy^=180°

xOz^zOy^=40° nên ta đưa về bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu. Từ đó, ta tính được xOz^=110°;zOy^=70°


Câu 5:

Cho điểm A nằm giữa hai điểm B và C. Điểm M nằm ngoài đường thẳng BC sao cho BAM^=3MAC^. Tính số đo các góc BAM và MAC.

Xem đáp án »

Ta có BAM^+MAC^=BAC^=180°. Ta đưa về bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ. Từ đó, ta tính được BAM^=135°,MAC^=45°


Câu 11:

Vẽ hai đường thẳng abxy cắt nhau tại M. Kể tên các cặp góc bù nhau có trong hình vẽ.

Xem đáp án »

Các cặp góc bù nhau: aMx^  và  bMx^;aMx^  và  aMy^bMy^  và  aMy^;bMy^  và  bMx^.


Câu 23:

Khi đồng hồ 5 giờ, góc tạo bởi kim giờ và kim phút là: 150°

Khi kim giây và kim phút tạo với nhau một góc vuông. Hỏi góc tạo bởi kim giây và kim giờ là bao nhiêu?

Xem đáp án »

Khi đồng hồ 5 giờ, góc tạo bởi kim giờ và kim phút là: 1500

Khi kim giây và kim phút tạo với nhau một góc vuông.

Thì góc tạo bởi kim giây và kim giờ là: 1500900=600


Câu 25:

Hình bên cho biết Ox, Oy là hai tia đối nhau, xOz^=30, yOt^=60, tia Ot nằm giữa hai tia Oy và Ox Hãy tính số đo góc zOt^.

Xem đáp án »

xOz^ và zOy^ là hai góc kề bù nên 

xOz^+zOy^=18030+zOy^=180zOy^=18030zOy^=150

Vì tia Ot nằm giữa hai tia Oy và Oz nên

zOt^+tOy^=zOy^zOt^+60=150zOt^=15060zOt^=90


Câu 36:

Cho hình bên. Cho biết số đo của các góc đỉnh O.

Xem đáp án »

mOw^=90,mOz^=135,mOt^=180,nOw^=60,nOz^=105,wOz^=45.


Câu 45:

Gọi Om là tia nằm giữa hai tia Ox và Oy. Biết xOm^=430,xOy^=1000. Tính mOy^?

Xem đáp án »

Vì Om là tia nằm giữa hai tia Ox và Oy nên

xOm^+mOy^=xOy^430+mOy^=1000mOy^=570


Câu 46:

Cho hình vẽ 1, hỏi xAy^có là góc vuông hay không? Vì sao? 

Xem đáp án »

Vì Az là tia nằm giữa hai tia Ax và Ay nên

xAz^+zAy^=xAy^380+520=xAy^xAy^=900

Vậy xAy^ có là góc vuông


Câu 47:

Cho xOy^ và yOz^ là hai góc kề nhau, biết xOy^=700,yOz^=600. Tính xOz^

Xem đáp án »

xOy^ và yOz^ là hai góc kề nhau nên Oy là tia nằm giữa hai tia Ox và Oz

xOy^+yOz^=xOz^700+600=xOz^xOz^=1300


Câu 48:

Cho xOy^=1050,xOz^=250,zOy^=800. Hỏi trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại. Vì sao?

Xem đáp án »

xOy^=1050xOz^+zOy^=250+800=1050xOz^+zOy^=xOy^

Vậy tia Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại


Câu 49:

Cho xOy^=650,xOz^=270,zOy^=920. Hỏi trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại. Vì sao?

Xem đáp án »

zOy^=920xOy^+xOz^=650+270=920xOy^+xOz^=zOy^

Vậy tia Ox tia nào nằm giữa hai tia còn lại


Câu 50:

Cho hình vẽ. Hỏi trong ba tia Ox, Oy, Ot tia nào nằm giữa hai tia còn lại

Xem đáp án »

xOt^=1800xOy^+yOt^=1400+400=1800xOy^+yOt^=xOt^

Vậy tia Oy tia nào nằm giữa hai tia còn lại.


Câu 55:

Hãy viết tên các cặp góc phụ nhau trong hình 3.

Xem đáp án »

Các cặp góc phụ nhau trong hình 3 là: 

xAy^ và tAy^mAt^ và tAy^


Câu 56:

Hãy viết tên các cặp góc phụ nhau và bù nhau trong hình 4

Xem đáp án »

Các cặp góc phụ nhau trong hình 4: mOy^ và tOy^

Các cặp góc bù nhau trong hình 4: 

tOy^ và xOy^tOm^ và mOx^


Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận