Làm quen với số nguyên âm

  • 665 lượt xem

  • 16 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 4:

Biểu diễn các số nguyên: -3; -2; -1; 1; 2; 4 trên trục số rồi cho biết:

a. Điểm biểu diễn số nguyên nào được đặt ở bên trái điểm 0, được đặt ở bên phải điểm 0. Từ đó rút ra nhận xét gì?

b. Nhận xét gì về vị trí của các điểm -2 và điểm 2 đối với điểm 0?

c. Nói rằng trên trục số điểm nào ở xa điểm 0 hơn thì biểu diễn số lớn hơn có đúng không?

Xem đáp án »

a. Điểm biểu diễn các số: - 2; - 3; - 1 đều đặt ở bên trái điểm 0 nên các số này đều nhỏ hơn số 0;

   Điểm biểu diễn các số 1; 2; 4 đều đặt ở bên phải điểm 0 nên các số này đều lớn hơn số 0.

b. Điểm – 2 và 2 nằm về hai phía của điểm 0 và cách đều điểm 0.

c. Chỉ đúng với trường hợp những điểm nằm về bên phải điểm 0. Đối với những điểm nằm về bên trái điểm 0 thì ngược lại: điểm nào ở xa gốc hơn thì biểu diễn số nhỏ hơn.


Câu 6:

Cho các số nguyên sau:

-12; 3; 15; 12; -7; -6; 0.

a. Sắp xếp các số nguyên trên theo thứ tự giảm dần?

b. Tìm số đối của mỗi số nguyên trên?

c. Tìm số liền sau của mỗi số nguyên trên?
d. Tìm số liền trước của mỗi số nguyên trên?

Xem đáp án »

a. Sắp xếp: - 12; - 7; - 6; 0; 3; 12; 15.

b. Số đối của các số - 12; - 7; - 6; 0; 3; 12; 15 theo thứ tự là: 12; 7; 6; 0; - 3; - 12; -15.

c. Số liền sau của các số - 12; - 7; - 6; 0; 3; 12; 15 theo thứ tự là: -11; -6; -5; 1; 4; 13; 16.

d. Số liền trước của các số - 12; - 7; - 6; 0; 3; 12; 15 theo thứ tự là: - 13; -8; -7; -1; 2; 11; 14.


Câu 10:

a) Biểu diễn các số –3; –4; 2; 4 trên trục số.

b) Ghi các số nguyên âm nằm giữa các số –5 và –1 trên trục số.

c) Trên trục số có điểm nào biểu diễn số nguyên âm nằm giữa –5 và –4 không?

Xem đáp án »

a) Biểu diễn các số –3; –4; 2; 4 trên trục số.

b) Ghi các số nguyên âm nằm giữa các số –5 và –1 trên trục số.

c) Trên trục số không có điểm nào biểu diễn số nguyên âm nằm giữa –5 và –4


Câu 11:

a) Biểu diễn các số –2; 0; 1; 2 trên trục số.

b) Ghi các số nguyên âm nằm giữa các số –4 và –1 trên trục số.

c) Trên trục số có điểm nào biểu diễn số nguyên âm nằm giữa –2 và –1 không?

Xem đáp án »

a) Biểu diễn các số –2; 0; 1; 2 trên trục số.

b) Ghi các số nguyên âm nằm giữa các số –4 và –1 trên trục số.

c) Trên trục số không có điểm nào biểu diễn số nguyên âm nằm giữa –2 và –1


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận