Luyện tập về tia

  • 645 lượt xem

  • 20 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 2:

Cho hình vẽ.

a/ Chỉ ra các điểm nằm cùng phía, nằm khác phía đối với điểm A trên hình vẽ?

b/ Kể tên các tia gốc A (các tia trùng nhau chỉ kể 1 lần)?

c/ Kể tên các tia đối nhau?

Xem đáp án »

a/ Điểm EB nằm cùng phía đối với điểm A, điểm CD nằm khác phía đối với A

b/ Các tia gốc A: AB, AC, AD, Aa

c/ Các cặp tia đối nhau: AB và Aa, AC và AD, EA và EB.


Câu 6:

Cho điểm C nằm giữa hai điểm A B, điểm M nằm giữa hai điểm A C, điểm N nằm giữa hai điểm C B.

a/ Tìm các tia trùng nhau có gốc C?

b/ Giải thích vì sao điểm C nằm giữa hai điểm M N?

Xem đáp án »

a/  CM và CA, CN và CB.

b/ Ta có: Điểm M nằm giữa A, C nên MCA (1)

             Điểm N nằm giữa B, C nên NCB    (2)

             Điểm C nằm giữa A, B nên hai tia CA, CB đối nhau (3)

Từ (1),(2),(3) => CM, CN là hai tia đối nhau => C nằm giữa M, N.


Câu 7:

Cho các điểm AB thuộc đường thẳng a, điểm C nằm giữa A B, điểm D nằm giữa C B.

a/ Tìm trên a các điểm nằm cùng phía đối với C, các điểm nằm khác phía đối với C?

b/ Tìm trên hình vẽ các tia đối nhau gốc C, các tia trùng nhau có gốc C?

c/ Dùng lập luận chứng tỏ rằng điểm C nằm giữa A D?

Xem đáp án »

a/ Điểm BD nằm cùng phía đối với điểm C;

    Điểm AD, AB nằm khác phía đối với C

b/ CA và CD, CA và CB đối nhau; CB và CD trùng nhau

c/ Ta có: Điểm D nằm giữa B, C nên DCB   (1)

               Điểm C nằm giữa A, B nên hai tia CA, CB đối nhau (2)

Từ (1),(2) => CA, CD là hai tia đối nhau => C nằm giữa A, D.


Câu 8:

Cho điểm O thuộc đường thẳng AB. Vẽ tia OC không trùng với hai tia OA, OB. Trên đường thẳng BC lấy điểm D sao cho D không nằm giữa B C. Hãy kể tên các tia đối nhau trên hình vẽ?

Xem đáp án »

* Trường hợp 1: O nằm giữa A, B:

- C nằm giữa B, D: OA và OB, CD và CB

- B nằm giữa C, D: OA và OB, BC và BD

* Trường hợp 2: A nằm giữa O, B:

- C nằm giữa B, D: AO và AB, CD và CB

- B nằm giữa C, D: AO và AB, BC và BD

* Trường hợp 3: B nằm giữa A, O:

- C nằm giữa B, D: BA và BO, CD và CB

- B nằm giữa C, D: BA và BO, BC và BD


Câu 9:

Qua năm điểm bất kì có thể vẽ được bao nhiêu đường thẳng, bao nhiêu tia? (các đường thẳng/tia trùng nhau chỉ tính là 1)

Xem đáp án »

* TH1: 5 điểm thẳng hàng: 1 đường thẳng & 10 tia

* TH2: 4 điểm thẳng hàng: 5 đường thẳng & 2x8 tia

* TH3: 3 điểm thẳng hàng: 8 đường thẳng & 3x6 tia

* TH4: không có ba điểm nào thẳng hàng: 10 đường thẳng & 4x4 tia.


Câu 12:

Vẽ hai tia đối nhau Ox, Oy

- Lấy AOx,BOy. Viết tên các tia trùng với tia Ay.

- Hai tia AB và Oy có trùng nhau không? Vì sao?

- Hai tia Bx, Ay có đối nhay không? Vì sao?

Xem đáp án »

- Các tia trùng với tia Ay là tia AO, AB

- Hai tia AB và tia Oy không trùng nhau. Vì không chung gốc

- Hai tia Bx vàAy không đối nhau. Do không chung gốc.


Câu 13:

Vẽ hai tia chung gốc Ox, Oy.  Lấy AOx,BOy. Xét vị trí ba điểm A, O, B

Xem đáp án »

a) Ba điểm A, O, B không thẳng hàng.

b) Điểm O nằm giữa A, B

c) Điểm A và điểm B nằm cùng phía so với điểm O


Câu 15:

Cho hình vẽ dưới đây hãy xác định:

a) Các tia chung gốc A.

b) Tìm các tia đối nhau chung gốc O.

Xem đáp án »

a) Các tia chung gốc A là: AB, AC, AE

b) Các cặp tia đối nhau chung gốc O là: OA OB, OCOD


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận