Giải toán 6 Ôn tập chương 3

  • 2330 lượt xem

  • 44 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Viết dạng tổng quát của phân số. Cho ví dụ một phân số nhỏ hơn 0, một phân số bằng 0, một phân số lớn hơn 0 nhưng nhỏ hơn 1, một phân số lớn hơn 1.

Xem đáp án »

Tổng quát: Người ta gọi ab với a, bZ, b0 là một phân số, a là tử số, b là mẫu số của phân số.

Ví dụ

- Phân số nhỏ hơn 0 là -34

- Phân số bằng 0 là 05

- Phân số lớn hơn 0 nhưng nhỏ hơn 1 là 37

- Phân số lớn hơn 1 là 95


Câu 3:

Phát biểu tính chất cơ bản của phân số. Giải thích vì sao bất kỳ phân số nào cũng viết dưới dạng một phân số với mẫu dương.

Xem đáp án »

Tính chất cơ bản của phân số:

- Nếu ta nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì ta được một phân số bằng phân số đã cho.

Câu hỏi ôn tập chương 3 trang 62 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

 

 

- Nếu ta chia cả tử và mẫu của một phân số đã cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số bằng phân số đã cho.

Câu hỏi ôn tập chương 3 trang 62 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

 


Câu 4:

Muốn rút gọn phân số ta làm như nào? Cho ví dụ.

Xem đáp án »

Qui tắc: Muốn rút gọn một phân số ta chia cả tử và mẫu của chúng cho một ước chung (khác 1 và -1) của chúng.

Câu hỏi ôn tập chương 3 trang 62 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

 


Câu 5:

Thế nào là phân số tối giản? Cho ví dụ.

Xem đáp án »

Định nghĩa: Phân số tối giản (hay phân số không rút gọn được nữa) là phân số mà tử và mẫu chỉ có ước chung là 1 và -1.

Câu hỏi ôn tập chương 3 trang 62 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

 


Câu 6:

Phát biểu quy tắc quy đồng mẫu nhiều phân số.

Xem đáp án »

Quy tắc: Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu dương ta làm như sau:

Bước 1: Tìm một bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để làm mẫu chung.

Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách chia mẫu chung của từng mẫu).

Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng.


Câu 7:

Muốn so sánh hai phân số không cùng mẫu nếu ta làm như nào? Cho ví dụ.

Xem đáp án »

Quy tắc: Muốn so sánh hai phân số không cùng mẫu ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu dương rồi so sánh các tử với nhau: Phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn.

Câu hỏi ôn tập chương 3 trang 62 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

 


Câu 8:

Phát biểu quy tắc cộng hai phân số trong trường hợp: Cùng mẫu

Xem đáp án »

Cộng hai phân số cùng mẫu

Quy tắc: Muốn cộng hai phân số cùng mẫu ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu

Câu hỏi ôn tập chương 3 trang 62 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

 


Câu 9:

Phát biểu quy tắc cộng hai phân số trong trường hợp: Không cùng mẫu

Xem đáp án »

Cộng hai phân số không cùng mẫu

Quy tắc: Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu ta viết chúng dưới dạng hai phân số cùng một mẫu rồi cộng các tử và giữ nguyên mẫu chung.

Câu hỏi ôn tập chương 3 trang 62 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

 


Câu 11:

Phát biểu quy tắc trừ hai phân số.

Xem đáp án »

Quy tắc trừ hai phân số

Muốn trừ hai phân số cho một phân số, ta cộng số bị trừ với số đối của số trừ ab-cd=ab+-cd


Câu 12:

Phát biểu quy tắc nhân hai phân số.

Xem đáp án »

Quy tắc: Muốn nhân hai phân số ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau:

Câu hỏi ôn tập chương 3 trang 62 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

 


Câu 14:

Viết số nghịch đảo của phân số a/b (a,b ∈Z , a ≠ 0, b ≠ 0)

Xem đáp án »

Phân số nghịch đảo của phân số ab là ba a, bZ, a0, b0


Câu 15:

Phát biểu qui tắc chia phân số cho phân số.

Xem đáp án »

Quy tắc: Muốn chia một phân số cho một phân số ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia.

Câu hỏi ôn tập chương 3 trang 62 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

 


Câu 16:

Cho ví dụ về hỗn số. Thế nào là phân số thập phân? Số thập phân? Cho ví dụ. Viết phân số 9/5 dưới dạng hỗn số, phân số thập phân, số thập phân, phần trăm với ký hiệu %.

Xem đáp án »

Câu hỏi ôn tập chương 3 trang 62 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số thập phân gồm hai phần:

    + Phần số nguyên viết bên trái dấu phẩy

    + Phần thập phân viết bên phải dấu phẩy

    + Số chữ số thập phân bằng số chữ số 0 ở mẫu của phân số thập phân

Câu hỏi ôn tập chương 3 trang 62 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

 


Câu 25:

Viết các số đo thời gian sau đây với đơn vị là giờ: 15 phút

Xem đáp án »

Gợi ý: Làm theo hướng dẫn trong sgk Toán 6 Tập 2, lấy số phút chia cho 60.


Câu 26:

Viết các số đo thời gian sau đây với đơn vị là giờ: 45 phút

Xem đáp án »

Gợi ý: Làm theo hướng dẫn trong sgk Toán 6 Tập 2, lấy số phút chia cho 60.


Câu 27:

Viết các số đo thời gian sau đây với đơn vị là giờ: 78 phút

Xem đáp án »

Gợi ý: Làm theo hướng dẫn trong sgk Toán 6 Tập 2, lấy số phút chia cho 60.


Câu 28:

Viết các số đo thời gian sau đây với đơn vị là giờ: 150 phút

Xem đáp án »

Gợi ý: Làm theo hướng dẫn trong sgk Toán 6 Tập 2, lấy số phút chia cho 60.


Câu 35:

Tìm phân số a/b bằng phân số 18/27 biết rằng ƯCLN (a, b) = 13.

Xem đáp án »

Ta có: Giải bài 160 trang 64 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6 là phân số tối giản.

Vậy phân số tối giản của phân số Giải bài 160 trang 64 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Mà ƯCLN(a ; b) = 13 nên ta có: Giải bài 160 trang 64 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

a : 13 = 2 ⇒ a = 26.

b : 13 = 3 ⇒ b = 39.

Vậy phân số cần tìm là Giải bài 160 trang 64 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6


Câu 40:

Một cửa hàng bán 356,5m vải gồm hai loại vải hoa và vải trắng. Biết số vải hoa bằng 78,25% số vải trắng. Tính số mét vải mỗi loại.

Xem đáp án »

Đặt số mét vải trắng là a(m).

Số vải hoa bằng 78,25% số vải trắng. Vậy số vải hoa bằng : a . 78,25% (mét).

Tổng số vải hoa và vải trắng tính theo a là :

a + a . 78,25% = a . 100% + a . 78,25% = a . 178,25% (mét).

Ta có : 178,25% của a ứng với 356,5m

Do đó:

Giải bài 163 trang 65 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

 

 

 

Vậy cửa hàng có 200m vải trắng và 356,5 – 200 = 156,5 m vải hoa


Câu 41:

Khi trả tiền mua một cuốn sách theo đúng giá bìa, Oanh được cửa hàng trả lại 1200đ vì đã được khuyến mãi 10%. Vậy Oanh đã mua cuốn sách với giá bao nhiêu?

Xem đáp án »

Phân tích đề

Đây là dạng bài Tìm một số biết giá trị một phân số của nó. Bài toán có thể được hiểu là: Tìm giá cuốn sách biết 10% giá cuốn sách đó bằng 1200đ.

Lời giải:

Vì 10% giá cuốn sách đó tương ứng với 1200đ nên ta có giá cuốn sách là:

1200 : 10% = 1200 : 10/100 = 12 000đ

Vậy Oanh đã mua sách với giá:

12 000 - 1200 = 10 800đ


Câu 43:

Học kì I số học sinh giỏi của lớp 6D bằng 2/7 số học sinh còn lại. Sang học kỳ II số học sinh giỏi tăng thêm 8 bạn (số học sinh không đổi) nên số học sinh giỏi bằng 2/3 số học sinh còn lại. Hỏi trong học kỳ I lớp 6D có bao nhiêu học sinh giỏi?

Xem đáp án »

Giả sử lớp có a học sinh.

+ Học kì I:

Số học sinh giỏi = 2/7 số học sinh còn lại.

Suy ra số học sinh còn lại = 7/2 số HSG.

Số học sinh cả lớp = số học sinh giỏi + số học sinh còn lại

Do đó a = số HSG + 7/2 số HSG = (1+7/2) số HSG = 9/2 số HSG.

Suy ra số HSG = 2/9 . a

+ Học kì II tương tự như học kì I ta được:

Số HSG = 2/5 . a

+ Số HSG kì II hơn số HSG kì I là:

Giải bài 166 trang 65 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Mà theo đề bài: số HSG kì II hơn số HSG kì I là 8 học sinh

Giải bài 166 trang 65 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

+ Vậy trong học kì I, lớp 6D có số học sinh giỏi bằng

Giải bài 166 trang 65 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6


Câu 44:

Đố: Đố em lập được một đề toán mà khi dùng máy tính bỏ túi người ta giải đã bấm liên tiếp như sau:

Giải bài 167 trang 65 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

 

Xem đáp án »

Bài toán là: Một lớp có 50 học sinh. Kết quả xếp loại văn hóa cuối năm có số học sinh xếp loại giỏi, khá, trung bình, yếu lần lượt chiếm 30%, 40%, 22% và 8% số học sinh cả lớp. Tính số học sinh mỗi loại.


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận