Ôn tập chuyên đề 2

  • 776 lượt xem

  • 35 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 6:

Tìm số nguyên x biết:

a) 15 - x = 11 - (-2);

b) x - 1 = (-2) - 3

Xem đáp án »

a) x = 2.                          b) x = -4


Câu 15:

Tìm các số nguyên x, y sao cho x. y = -15

Xem đáp án »

Tìm được các cặp (x; y) là (1;-15), (-1;15), (15;-1), (-15;1), (3;-5), (-3; 5),(5;-3), (-5; 3).


Câu 18:

Tìm các số nguyên x, y sao cho (x - 3).(y + 2) =5.

Xem đáp án »

(x - 3).( y + 2) = 5 mà 5 = 1.5 = (-1).(-5) nên ta tìm được các cặp (x;y) là (4;3), (8;-l), (2;-7), (-2,-3)


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận