ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Vấn đề thuộc lĩnh vực hóa học - Phản ứng oxi hóa - khử

  • 1018 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho amoniac NH3 tác dụng với oxi ở nhiệt độ cao có xúc tác thích hợp sinh ra nitơ oxit NO và nước. Phương trình hoá học: 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O. Trong phản ứng trên, NH3 đóng vai trò

Xem đáp án

Trả lời:

\[4\mathop N\limits^{ - 3} {H_3} + 5\mathop {{O_2}}\limits^0 \to 4\mathop N\limits^{ + 2} \mathop O\limits^{ - 2} + 6{H_2}O\]

Quá trình cho – nhận e của N:

\[\mathop N\limits^{ - 3} {H_3} \to \mathop N\limits^{ + 2} O + 5e\]

=>NH3 đóng vai trò là chất khử.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Cho phương trình hóa học :  4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3. Kết luận nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Trả lời:

\[4\mathop {Fe}\limits^{ + 2} {\left( {OH} \right)_2} + \mathop {{O_2}}\limits^0 + 2{H_2}O \to 4\mathop {Fe}\limits^{ + 3} \mathop {{{\left( {OH} \right)}_3}}\limits^{ - 2} \]

Quá trình cho – nhận e:

\[\mathop {Fe}\limits^{ + 2} \to \mathop {Fe}\limits^{ + 3} + 1e\] =>Fe(OH)2 là chất khử

\[\mathop {{O_2}}\limits^0 + 4e \to 2\mathop O\limits^{ - 2} \] =>O2 là chất oxi hóa

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Cho ba phản ứng hóa học dưới đây

1)  2Na  +  2H2O → 2NaOH  +  H2

2)  CO2  +  Ca(OH)2 → CaCO3↓ +  H2O

3) 2KClO3 \[\mathop \to \limits^{t^\circ } \] 2KCl  + 3O2

Các phản ứng oxi hóa khử là

Xem đáp án

Trả lời:

Phản ứng oxi hóa – khử làm thay đổi số oxi hóa của các chất

=>có 2 phản ứng oxi hóa khử là

1) \[2\mathop {Na}\limits^0 + 2\mathop {{H_2}O}\limits^{ + 1} \to 2\mathop {NaOH + }\limits^{ + 1} \mathop {{H_2}}\limits^0 \]

3) \[2\mathop {KCl}\limits^{ + 5} \mathop {{O_3}}\limits^{ - 2} \to 2\mathop {KCl + }\limits^1 \mathop {3{O_2}}\limits^0 \]

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Trong các phản ứng dưới đây, phản ứng nào không phải là phản ứng oxi hoá - khử?

Xem đáp án

Trả lời:

Phản ứng không phải là phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng không làm thay đổi số oxi hóa các chất

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Ở phản ứng nào sau đây, H2O không đóng vai trò chất oxi hoá hay chất khử?

Xem đáp án

Trả lời:

H2O không đóng vai trò chất oxi hoá hay chất khử =>H2O không thay đổi số oxi hóa

\[A{l_4}{C_3} + 12\mathop {{H_2}}\limits^{ + 1} \mathop O\limits^{ - 2} \to 4\mathop {Al{{\left( {O\mathop H\limits^{ + 1} } \right)}_3} + }\limits^{ - 2} 3C\mathop {{H_4}}\limits^{ + 1} \]

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Trần Trọng Nghĩa
10:08 - 09/01/2023

Chọn đúng vẫn sai :))