Quy tắc dấu ngoặc

  • 713 lượt xem

  • 20 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Tính:

a) ( -14)  + 5 + 17 + 14

b) 40 +13 + ( -25) + ( -13)

c) ( -5)  + ( -146)+ ( -15) + 146

d) ( -2)  + (-5) + 20 + (- 13)

Xem đáp án »

a) (-14) + 5 + 17 + 14 = [(-14) + 14] + 5 + 17 = 22.

b) 40 +13 + (-25) + (-13) = 40 + (-25) + [l3 + (-13)] = 15.

c) (-5) + (-146) + (-15) +146 = (-5) + (-15)+[(-146) +146] = -20

d) (-2) + (-5) + 20 + (-13) = [(-2) + (-5) + (-13)] + 20 = 0


Câu 2:

Tính:

a)  (123 - 37) - 123;

b)  (-224) - (34 - 224);

c)  126 - (126- 33)

d) (-53 - 23) - (567 - 53)

Xem đáp án »

a) (123 - 37) -123 -123 - 37 -123 = (123 -123) - 37 = -37.

b) (-224) - (34 - 224) = -224 - 34 + 224 - (-224 + 224) - 34 = -34.

c) 126 - (126 - 33) = 126 -126 + 33 = 33.

d) (-53 - 23) - (567 - 53) = -53 - 23 - 567 + 53 = -590


Câu 3:

Tìm số nguyên x, biết:

a) (135 + x) - 135 = 0;                       b) ( -562) - ( x- 562) = 0;

c) 61 + ( x - 23) = 91;                        d) 11- ( -53 + x) = 97.

Xem đáp án »

a) 135 + x -135 = 0 => (135 - 135) + x = 0 => x = 0.

b) -562 - x + 562 = 0 => (-562 + 562) - x = 0 => - x = 0 => x = 0.

c) 61 + x - 23 = 91=> (61 - 23) + x = 91=>38 + x = 91=> x = 53.

d) 11 + 53 - x = 97 => 64 - x = 97 => x = 64 - 97 => x = - 33


Câu 5:

Rút gn biểu thức:

a) x + 31 + (-12) + 52;                      b) (-35) - (x + 23) + 61;

c) 127- (127 - x) + 23;                       d) 107 - (107 + x - 23)

Xem đáp án »

Áp dụng quy tắc dấu ngoặc rồi thực hiện các phép tính, ta thu được kết quả.

a)   x + 71.            b) 3 - x.                c) x + 23.              d) 23 - x 


Câu 7:

Chứng minh đẳng thức:

a) - ( 23 - x) + 33 = x + 10

b) - ( a - b) + ( b - c) - ( a - c) = 2b - 2a

c) - ( -a + b + c) + ( b + c - 1) = - ( b- a) - ( 1 - b)

Xem đáp án »

a) Biến đổi vế trái, ta có: - (23 - x) + 33 = - 23 + x + 33 = x +10; suy ra ĐPCM.

b) Biến đổi vế trái, ta có: VT = -a + b + b - c - a + c = 2b - 2a; suy ra ĐPCM.

c) Biến đổi vế trái và vế phải, ta có:

VT =  a - b - c + b + c - l = a - l.

VP = - b + a - 1+ b =  a - 1. Suy ra ĐPCM.


Câu 15:

Đơn giản biểu thức

a)A=84x+8423;

b)B=39+x1539;

Xem đáp án »

a)A=84x+8423;     A=84x8423     A=8484x23     A=x23b)B=39+x1539;     B=39+x1539     B=3939+x15     B=x15


Câu 16:

Bỏ dấu ngoặc rồi tính

a)15952459424;

b)36+79+1457936;

c)334117+234+42+117;

d)271−(43)+271−(17).

Xem đáp án »

a)15952459424

=15952459+424

=15959524424

=100100=0

b)36+79+1457936

=36+79+1457936

=3636+7979+145

=145

c)334117+234+42+117

=334117234+42+117

=334234117117+42

=100+42=142

d)271−(43)+271−(17)

=271−(43)+271+17

=271+4327117

=271271+4317

=26


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận