Dạng 1: Biểu diễn tập hợp

  • 1456 lượt xem

  • 24 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 9:

Tìm số có ba chữ số có tổng các chữ số bằng 10, chữ số hàng trăm lớn hơn chữ số hàng chục, chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị

Xem đáp án »

Gọi số cần tìm là abc với 0 ≤ c < b < a ≤ 9, a + b+ c = 10

Nhận thấy a + b + c = 9 + 1 + 0 = 8+ 2 + 0 = 7 + 3 + 0 = 6 + 4 + 0 = 7 + 2 + 1 = 6 + 3 + 1 = 5 + 4 + 1 = 5 + 3 + 2

Vậy có 8 số thỏa mãn điều kiện bài toán là : 910, 820, 730, 640, 721, 631, 541, 532


Câu 10:

Viết số tự nhiên nhỏ nhất có 5 chữ số  mà tổng các chữ số bằng 19

Xem đáp án »

Số nhỏ nhất có 5 chữ số mà tổng các chữ số bằng 19 là 10099


Câu 13:

Hãy viết các tập hợp sau

a) Các tháng dương lịch có 31 ngày.

b) Các chữ cái trong cụm từ “CON NGOAN – TRÒ GIỎI”

c) Các số tự nhiên lớn hơn 9 và nhỏ hơn 20

Xem đáp án »

a, {tháng Một, tháng Ba, tháng Năm, tháng Bảy, tháng Tám, tháng Mười, tháng Mười Hai}

b, {C,O,N,G,A,T,R,I}

c, {10;11;12;13;14;15;16;17;18;19}


Câu 16:

Hàng ngày bác An đi làm phải đi qua cầu X, biết rằng có bốn con đường từ nhà bác đến cầu X và có ba con đường để đi từ cầu X đến cơ quan bác. Hãy viết rập hợp các con đường đi từ nhà bác An đến cơ quan

Xem đáp án »

Kí hiệu a1a2a3a4 là các con đường từ nhà bác An đến cầu X, và b1b2b3 là các con đường từ cầu X đến cơ quan bác An. Khi đó a1b1 là một trong những con đường từ nhà bác An đến cơ quan. Vậy tập hợp các con đường từ nhà bác An đến cơ quan là : {a1b1;a1b2;a1b3;a2b1;a2b2;a2b3;a3b1;a3b2;a3b3;a4b1;a4b2;a4b3}


Câu 18:

Tìm tập hợp các số tự nhiên x, thỏa mãn:

a, x + 8 = 15

b, 19 – x = 7

c, x : 10 = 0

d, 0 : x = 0

Xem đáp án »

a, x + 8 = 15 => x = 15 – 8 = 7. Tập hợp: A = {7}

b,  19 – x = 7 => x = 19 – 7 =12. Tập hợp: B = {12}

c. x : 10 = 0 => x = 0. Tập hợp: C = {0}

d,  0 : x = 0 => x{1;2;3;...}. Tập hợp: D = N* 


Câu 22:

Dùng bốn chữ số 0,1,2,3 viết tất cả các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau ?

Xem đáp án »

Có thể viết được 18 số tự nhiên có ba chữ số khác nhau từ 0,1,2,3 là : 120; 102; 210; 201; 130; 103; 310; 301; 203; 230; 302; 320; 123; 132; 213; 231; 312; 321


Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

11 tháng trước

my trần

Rất bổ ích

Bình luận


Bình luận